• تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی


  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی 

  در اینبخش تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی را بررسی خواهیم کرد. علم تعبیر خواب از گذشته هاي بسیار دور سعی کرده تا معماهای رویاهای مـا را حل کرده و پیام هاي درون خواب ها را استخراج کند، پیشرفت علم امروزی می‌گوید کـه نباید خواب ها رابه خرافات گره بزنیم بلکه باید معنای دقیق و منطقی را درنظر بگیریم، البته در تعداد زیادی از موارد نظریات معبران و دانشمندان همانند یک دیگر بوده اند.

   

  تعبیر خواب پول از نظر علمی چیست؟

  پیش از آنکه سر جم دهید و بگویید از نظر شـما هیچ ارتباطی میان دنیای خواب و بیداری وجود ندارد باید این حقیقت را بدانید کـه دانشمندان پی برده اند خواب هاي مـا میتوانند روی رفتارهای مـا در زمان بیداری تأثیر بگذارند. در جریان تحقیقی کـه در نشریه ي علمی Social Psychological and Personality Science منتشر شده، گروهی از محققان آمریکایی و بریتانیایی پی بردند:

  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

  میان وقایع خاصی کـه در خواب هاي مـا رخ می دهند و تعاملی کـه مـا بعدا با اطرافیان مان داریم، ارتباط وجوددارد. دیگر پژوهش هاي قبلی هم نشان داده خواب هاي مـا می‌توانند روی اعمال و وضعیت روحی اي کـه روزبعد خواهیم داشت تأثیر بگذارند. این مسأله یقیناً مورد تأیید زیگموند فروید، پدر علم روانشناسی هم هست. او گفته: خواب ها مسیری پر شکوه و جلال بـه سوی ضمیر ناخودآگاه هستند.

   

  تعبیر خواب برنده شدن پول

  احتمالاً اندیشه می کنید این دست خواب ها چیزی جز افکار آرزومندانه ي شـما را نشان نمیدهند اما کارشناسان معتقدند حس «برنده شدن» ممکن اسـت بـه دیگر جنبه هاي زندگی تان مربوط باشد کـه نسبت بـه آنها احساس خوبی دارید، به طور مثال این کـه احساس می کنید در زندگی عاشقانه تان انسان خوش شانسی بوده اید.

  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

  بـه گفته ي کارشناسان، این اتفاق زمانی رخ می دهد کـه شـما توانست می شوید چیزی کـه واقعاً بـه دنبالش بوده اید رابه خود جلب کنید. دیدن چنین خواب هایي ممکن اسـت الزاماًً بـه این معنی نباشد کـه شـما دریک قرعه کشی برنده ي پول خواهید شد اما می‌توانید این انتظار را داشته باشید کـه انرژی مثبت بیشتری بخود جلب کنید و فرصت هاي بیشتری برای برنده شدن بر سر راه تان قرار گیرد.

   

  علاوه بر این، کارشناسان توصیه می کنند روی احساسی کـه در خواب داشتید سرمایه گذاری کنید. «خواب آرزو برآورده ساز» نامی اسـت کـه برخی کارشناسان بـه این نوع خواب ها داده اند. انها معتقدند شـما میتوانید از احساس فوق العاده اي کـه دراین خواب داشتید بهره ببرید و این حس اعتماد بـه نفس رابه زندگی روزانه ي خود آورید.

   

  تعبیر خواب پیدا کردن پول

  شـما به طور مثال در خواب خودرا در حال راه رفتن در خیابان میبینید کـه یک دفعه یک اسکناس باارزش بـه ته کفش تان می چسبد. یا خودرا در حال امتحان کردن یکی از لباسهای قدیمی تان میبینید کـه در همین حین از یکی از جیب هایش مقداری پول پیدا می کنید. از این کـه این اتفاق خوشایند فقط در خواب، و نه در واقعیت برایتان افتاده ناامید نشوید.

  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

  بـه گفته ي کارشناسان، اگر خواب ببینید کـه در کیف خودتان پول پیدا کرده اید، ممکن اسـت بـه این معنی باشد کـه شـما دوباره قدر خودتان را می دانید، برای خود ارزش قائل هستید و می‌توانید قدردان جنبه هاي اساسی زندگی تان باشید، همان جنبه هایي کـه شاید قبلاً بـه چشم تان نمی آمدند. اما اگر پولی کـه پیدا کردید متعلق بـه خودتان نبود، شاید بـه این معنی باشد کـه درمورد شایستگی هاي خودتان مطمئن نباشید.

   

  تعبیر خواب گم کردن پول

  کارشناسان معتقدند چنین خواب هایي ممکن اسـت بـه این معنی باشند کـه وقتش رسیده در سلامت مالی خود تجدید نظر کنید. بـه گفته ي کارشناسان، اگر خواب ببینید کـه پول تان را گم کرده اید، این مسأله ممکن اسـت نشان دهنده ي احساسی باشد کـه شـما اخیراً نسبت بـه وضعیت مالی تان در زندگی روزمره ي خود دارید.

  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

  در واقع ممکن اسـت اینروزها درگیر شکست هاي مالی تان باشید. اما اگر باوجود این کـه اوضاع بر وفق مراد اسـت و مشکل مالی اي ندارید، چنین خوابی دیده باشید چـه؟ بـه گفته ي کارشناسان، خواب شـما می تواند از وجود فقدان دیگری در زندگی شـما حکایت داشته باشد.

   

  این دست خواب ها ممکن اسـت در واقع روشی برای تخلیه ي همه ی ي ترس ها و نگرانی هایي باشند کـه شـما نسبت بـه از بین رفتن جنبه هاي دیگر خودتان دارید، به طور مثال حس خود ارزشمندی یا قدرت یا بـه اندازه ي کافی توانست بودن. حسی کـه در خواب تجربه می کنید می تواند بشما یاری کند احساس ناخودآگاه تان را رمزگشایی کنید.

   

  تعبیر خواب اهدای پول

  از این دست خواب ها باید بعنوان راهی برای درک بهتر احساسی استفاده کنید کـه در سطح ناخودآگاه نسبت بـه وضعیت مالی خود دارید. کلید درک چنین خواب هایي، تشخیص احساسی اسـت کـه هنگام بخشیدن پول در خواب داشتید. اگر در خواب بخشیدن پول کار اسانی برایتان نباشد و شـما را مضطرب کند، ممکن اسـت بـه این معنی باشد کـه شـما در زندگی روزمره ي خود نگران از بین دادن مال خود هستید.

  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

  این نوع خواب ها میتوانند بشما یاری کنند حس فقری کـه در شـما وجوددارد را مورد پردازش قرار دهید و نگرش صحیح تری نسبت بـه موقعیت هایي کـه با انها رو بـه رو می شوید پیدا کنید. برعکس، اگر در خواب از سهیم شدن پول خود با دیگران احساس شادی کنید، احتمالاً بـه این معنی اسـت کـه شـما در زندگی احساس مرفه بودن می کنید و این آگاهی درونی در شـما وجوددارد کـه این رفاه ثبات دارد.

   

  آزار و اذیت شرخرها

  برای درک این نوع خواب ها «یا شاید بهتر باشد بگوییم، کابوس ها» دو راه وجوددارد. بـه گفته ي کارشناسان، شـما باید ببینید کـه آیا این خواب از وضعیت واقعی شـما حکایت دارد یا نه. اگر واقعاً بدهی اي دارید و مقروض هستید، پس خود درونی شـما از این مسئله بسیار نگران اسـت و تا این مسأله را حل نکنید دست از سرتان برنخواهد داشت.

  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

  اما اگر در زندگی واقعی بدهی اي ندارید اما چنین خواب هایي می‌بینید، باید ببینید کـه ناخودآگاه شـما قصد دارد چـه پیغام دیگری بشما دهد. بـه گفته ي کارشناسان، شـما باید از خود بپرسید کـه اینروزها چـه چیز دیگری هست کـه آزارتان می دهد، چون تجربه ي اذيت و اذیت در خواب اغلب از اذيت و اذیت هایي ناشی می شود کـه شـما در مورد چیزی نسبت بخود دارید، چیزی کـه خودتان می دانید باید بـه آن رسیدگی و توجه شود.

   

  بخاطر داشته باشید کـه پول در خواب اغلب بـه حس قدرشناسی و ارزش گذاری شـما نسبت بـه خودتان مربوط می شود. این دست خواب ها هم شاید بـه این معنی باشند کـه شـما احساس می کنید بـه کسیکه بشما کمکی کرده مدیون هستید و باید یاری وی را جبران کنید، یا آنکه کسی دائماً از شـما میـــخواهد کـه کاری برایش انجامش دهید و شـما از این مسئله خسته شده اید!

   

  معبران و سایت های معتبر تعبیر خواب چه نظراتی داند؟

  همانطور کـه نظریات دانشمندان و روانشانسان اهمیت دارد، باید ببنیم کـه معبران و خواب شناسان چـه تعابیری را ارائه داده اند. وقتی نظریات هردو تیم را درکنار هم قرار دهیم آنگاه متوجه خواهیم شد کـه بـه یافته هاي کدام یک از این دو تیم میتوانیم اعتماد کنیم، در تمدید نظریات معبران و خواب شناسان کـه در معتبرترین سایت هاي تعبیر خواب قرار داده شده اند را بررسی می‌کنیم. 

   

  تعبیر خواب پیدا کردن پول

  این خواب تعبیری مثبت دارد و بـه این معناست کـه بخت و اقبال بسیار زیادی در زندگی بشما روی خواهد آورد و هر کاری کـه انجام می دهید بـه موفقیت و کامیابی بدل خواهد شد. بعلاوه این خواب نشان می دهد کـه زندگی شـما در دوران پیش رویتان بسیار بهتر از بعد خواهد شد.

  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

  شـما قادر خواهید بود تمام تعهدات کاری خود رابه موقع بـه اتمام برسانید و حتی موفقیت کوچولو تری را در شغل خود رقم بزنید. این بخت و اقبال در زندگی شخصی شـما هم جاری می شود و بـه این ترتیب اگر فردی مجرد هستید مطمئن باشید کـه دراین دوران شریک روحی خودرا پیدا خواهید کرد.

   

  تعبیر خواب پول چیزی را پرداخت کردن

  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

  اوضاع آن طور کـه برنامه‌ریزی کرده اید پیش نخواهد رفت. بنابر این خودرا برای روبرو شدن با مشکلاتی کـه سر راهتان قرار میگیرند آماده کنید. شاید شـما خوب میدانید کـه برخی چیزها طبق برنامه‌ریزی شـما پیش نخواهد رفت و بهمین ترتیب برای روبرو شدن با انچه بـه جهت شـما می آید تقریباً آماده هستید.

   

  تعبیر خواب پول گم کردن

  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

  اگر در خواب ببینید کـه پول خودرا گم می کنید، تعبیر آن اسـت کـه مشکلات و مسائل خاصی شـما را در چالش قرار میدهند. این مسائل مانع از رسیدن شـما بـه موفقیت می شوند. بدترین کار این اسـت کـه با تمام توان خود با این چالش‌ها روبرو شوید. این خواب با شغل شـما در ارتباط اسـت و هیچ ارتباطی با زندگی شخصی شـما ندارد. توجه و تمرکزتان را بر شغل و فرصت‌هاي کاری تان معطوف کنید.

   

  تعبیر خواب شمردن پول 

  این خواب دارای تعبیری منفی اسـت. شـما قادر بـه پرداخت همه ی قیمت‌هاي خودتان نیستید و این مسئله شـما رابه شدت مایوس و ناامید کرده اسـت. شاید باید بیشتر مراقب مخارج و قیمت هایتان باشید و آنها رابه چیزهای ضروری محدود کنید.

   

  تعبیر خواب دزدیدن پول 

  دیدن پول دزدی در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه شـما با خطرات خاصی در زندگی روبرو می شوید. این خطرات منتظر هستند تا شـما رابه تله اندازند. بعلاوه این خطرات ممکن اسـت از جهت اطرافیان یا بـه طور کلی زندگی تان بشما برسند.

  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

  بهتر اسـت دراین دوره از زندگی خود بیش از حد احتیاط کنید و از قرار دادن خودتان در دسترس هر موقعیت خطرناکی بپرهیزید. علاوه بر این، این دوره از زندگی میتواند درس بزرگی برای شـما بـه همراه داشته باشد. پس ازآن بـه بدترین شکل ممکن استفاده کنید.

   

  تعبیر خواب پس انداز کردن پول 

  اگر در خواب ببینید کـه پولی را پس انداز می کنید، تعبیر آن اسـت کـه شانس‌هاي زیادی در بعد مالی زندگی بشما روی خواهد آورد. این خواب بـه این معناست کـه شـما قادر خواهید بود بواسطه کسب و کارتان پول بسیار زیادی بـه‌دست آورید یا شاید حتی در مسابقه‌اي برنده شوید. در هر صورت، شانس بـه‌دست آوردن پول بشما روی می‌آورد.

   

  تعبیر خواب پول بسیار زیاد

  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

  اگر پول بسیار زیادی را در خواب ببینید کـه روی هم تلنبار شده اسـت، تعبیر آن اسـت کـه در آینده زندگی بسیار اسانی خواهید داشت و آسایش وارد زندگی شـما خواهد شد. شاید با ازدواج کردن این میزان پول رابه‌دست می‌آورید یا شاید کسب و کار موفقی را شروع می کنید کـه مال فراوانی را برای شـما بـه همراه می‌آورد.

   

  تعبیر خواب سکه

  تعبیر دیدن سکه در خواب آن اسـت کـه ارتباطات کاری شـما یک دفعه قطع خواهد شد. عده اي از همکاران تان شـما را فردی ناکارآمد می دانند یا شاید شـما اخیرا بـه اندازه کافی روی کار خود متمرکز نبوده‌اید و بهمین دلیل روابط کاری خودرا از بین خواهید داد.

   

  تعبیر خواب پول قرض کردن

  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

  پول قرض کردن در خواب بـه این معناست کـه اطرافیان شـما احساس می کنند کـه شـما قادر بـه انجام کارهای زیادی در زندگی هستید. شاید شـما خودتان را دستکم میگیرید و ارزش و اعتبار کافی بـه خودتان نمی دهید و بهمین دلیل برخی اوقات افسرده میشوید. پس باید سخت تر کار کنید تا بـه اهداف خودتان دست یابید و توقعات خودتان را برآورده سازید- البته اگر برای شـما باارزش و مهم هستند!

   

  تعبیر خواب تکه کردن پول

  اگر در خواب خودرا ببینید کـه پول را تکه و تکه میکنید، تعبیر آن اسـت کـه بزودی در آستانه ورشکستگی قرار خواهید گرفت. اوضاع مالی زندگی شـما چندان مساعد نیست و هرکاری کـه انجام می دهید ظاهراً اوضاع را بهتر نمیکند. شاید بهتر اسـت شغل‌هاي دیگری هم داشته باشید تا بتوانید بدهی‌هاي خودرا پرداخت کنید.

  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

  بعلاوه این خواب بشما هشدار میدهد کـه بهتر اسـت پول خودرا عاقلانه خرج کنید زیرا ممکن اسـت این عادت را داشته باشید کـه پول زیادی را صرف چیزهایی می کنید کـه واقعا بـه آنها نیازی ندارید.

   

  تعبیر خواب پول کاغذی

  اگر خواب پول کاغذی ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت صورتحساب‌ها یا بدهی‌هایي رابه شـما یادآوری کند کـه باید بزودی آن‌ها را پرداخت کنید.

   

  تعبیر خواب انبوهی از پول

  اگر انبوهی از پول در خواب‌تان ببینید، یا حتی آن‌ها را بشمارید، چنین خوابی نشانه‌ي بسیار خوبی اسـت. این خواب ممکن اسـت از مال و فراوانی در آینده خبر بدهد. هم چنین سمبل تجمل و آسودگی خیال در آینده اسـت.

   

  تعبیر خواب پیدا کردن پول در لباس قدیمی

  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

  اگر خواب ببینید در یکی از لباس‌هاي قدیمی‌تان پول پیدا میکنید، چنین خوابی نشانه‌ي خوبی نیست. این خواب ممکن اسـت حاکی از مشکلات مالی یا زیان درآمدی در آینده باشد. شاید این خواب بازتابی از اشتباهات گذشته باشد، کـه برای شـما بینشی فراهم می‌آورد تا ازآن درس بیاموزید. چنین چیزی حتی ممکن اسـت برای منیجر کسب و کار آتی‌تان خوب باشد.

   

  تعبیر خواب هدیه دادن پول

  اگر خواب دیدید مبلغی پول هدیه می کنید، چنین خوابی نشانه‌ي خوبی اسـت، و بـه دوره‌اي از آرامش در زندگیتان اشاره دارد. شاید بـه مسافرتی بـه مقصدی بیگانه بروید کـه همیشه آرزویش را داشته‌اید اما هرگز پول و زمان کافی برای پرداختن بـه آنرا نداشته‌اید.

   

  تعبیر خواب قرار دادن پول درون کیف

  این خواب درباره‌ي پول گرفتن از عابربانک سمبل مهربانی و طرز افکار بخشندگی شـما در قبال دیگران در عالم بیداری اسـت. و هرچند شـما همیشه نخستین نفری هستید کـه بـه آدمی نیازمند دست یاری می دهید، احتمالا از این کـه تعریف و تمجیدتان کنند فراری هستید و این با سمبل کیفی کـه پول را درون آن قرار میدهید تعبیر میشود.

   

  تعبیر خواب پول باریدن از آسمان

  درحالی کـه ظاهر این خواب ساده بنظر می رسد اما زیر و بم‌ها و پیچیدگی‌هاي آنرا باید بـه صورت عمیق توسط تمام طرف ‌هاي درگیر بررسی و بحث کرد.

  تعبیر خواب پول از نظر علمی و روانشناسی | مرجع انواع تعبیر خواب

  باریدن حجم زیادی از سکه و اسکناس از آسمان عموما سمبل مثبتی در رابطه با دستاوردهای مالی در عالم بیداری تعبیر می ‌شود. طبق این خواب منبع پول ناشناخته اسـت یعنی میتواند از منابع قانونی باشد مثل سرمایه گذاری‌ها یا منابع غیر قانونی مثل پول قاچاق مواد مخدر.

   

  ادامه...
 • معجزات سیر در درمان ریزش مو آشنا شوید


  معجزات سیر در درمان ریزش مو آشنا شوید | جلوگیری از ریزش مو

  با معجزات سیر در درمان ریزش موی سر آشنا شوید! 

  در اینبخش با کاربردهای بی نظیر سیر در درمان ریز موی سر و هم چنین تقویت مو هاي بدن آشنا خواهیم شد. سیر یک معجزه طبیعی اسـت کـه در درمان بسیار از بیماری ها و مشکلات پوست و مو کاربردهای فراوانی دارد. تحقیقات نشان داده کـه مصرف مداوم سیر می تواند در تقویت و درمان ریز موی سر تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. در تمدید بطور کامل صحبت خواهیم کرد. با تفریحی همراه باشید.

   

  کاربردهای سیر در درمان ریزش مو

  محققان برای کسانی کـه بـه دنبال یک درمان خانگی ساده و فوری برای جلوگیري از ریزش مو هاي خود هستند خبر هـای خوبی دارند. در واقع تحقیقات استوار کرده یکی از مواد غذایی کـه در آشپزخانه ي همه ی ي مـا پیدا می‌شود تولید کلاژن را افزایش می دهد، فولیکول هاي مو را تقویت و رشد موها را بیشتر می کند.

  معجزات سیر در درمان ریزش مو آشنا شوید | جلوگیری از ریزش مو

  ریزش موها مسأله اي مخصوص بـه سر نیست و می تواند در تمام بخش هاي بدن رخ دهد. این مشکل ممکن اسـت موقت یا دائمی باشد و طبق معمولً بر اثر ویژگی هاي ژنتیکی، تغییرات هورمونی، مشکلات و بیماری هاي جسمی، افزایش سن یا اضطراب رخ می دهد. هر شخصی می تواند دچار ریزش موی سر شود، با این حال، این مشکل بیشتر در بین مردان شایع اسـت.

   

  از آنجایی کـه مو را یکی از نمادهای زیبایی و جوانی می‌دانند، ریزش موها می تواند باعث ناراحتی فرد شود. برای رشد دوباره ي موها همیشه نیازی بـه انجام کارهای مخاطره آمیز نیست و تحقیقات نشان داده، زدن ژل سیر بـه سر می تواند بـه رشد موها یاری کند. استفاده از سیر برای درمان ریزش مو شاید ایده ي عجیبی بنظر برسد، اما تحقیقات استوار کرده این علت غذایی می تواند راه حل کم پشتی موها باشد.

  معجزات سیر در درمان ریزش مو آشنا شوید | جلوگیری از ریزش مو

  سیر حاوی خواص درمانی متعددی اسـت کـه بـه رفع مشکلات مختلف یاری می کنند. ریزش مو مسأله اي طبیعی محسوب نمیشود ودر اغلب موارد از یک کمبود یا نامیزانی در بدن حکایت دارد. یکی از فواید سیر در رابطه با ریزش موها وجود خواص ضد میکروبی اسـت کـه باعث از بین رفتن میکروب ها و باکتریها میشود. این میکروب ها یکی از عوامل وارد شدن آسيب بـه پوست سر ودر نتیجه، ممانعت از رشد بیشتر موها هستند.

   

  سیر حاوی مقادیر زیادی ویتامین C اسـت کـه تولید کلاژن را بیشتر می کند و باعث رشد موها می‌شود ودر نتیجه، سلامت موها را افزایش می دهد. سلنیم موجود در سیر بـه افزایش گردش خون یاری می کند، مسأله اي کـه باعث تغذیه ي هر چـه بیشتر موها می‌شود. سیر فولیکول هاي مو را هم پاک سازی می کند کـه این مسأله باعث افزایش استحکام موها و مانع از نرسیدن موادی بـه موها میشود کـه بـه رشد موها یاری می کنند.

  معجزات سیر در درمان ریزش مو آشنا شوید | جلوگیری از ریزش مو

  در پژوهشی کـه در نشریه ي هندی Dermatology, Venereology and Leprology منتشر شده، آمده: آلوپسی آره آتا یا همان طاسی منطقه اي یک نوع برگشتی از ریزش مو اسـت. دراین تحقیق از روشهای درمانی مختلفی برای رشد دادن دوباره ي موها با این هدف استفاده شده تا اثربخشی ژل موضعی سیر در درمان ریزش مو مشخص شود.

   

  محققان دراین پژوهش بیماران رابه دو دسته تقسیم کردند. بـه یک دسته یک شبه دارو و بـه دسته ي دیگر ژل سیر را دادند و از انها خواستند بـه مدت ۳ ماه، روزی ۲ بار از انها استفاده کنند. محققان اندازه ي بخش مودار سر، تعداد مو هاي سر و تعداد مو هاي نهایی آنرا ثبت کردند و اثربخشی دارو را مورد بررسی قرار دادند.

  معجزات سیر در درمان ریزش مو آشنا شوید | جلوگیری از ریزش مو

  نتایج تحقیق نشان داد واکنش بـه دارو از لحاظ رشد موها در گروهی کـه از ژل سیر استفاده کرده بودند بـه میزان چشمگیری بهتر از واکنشی بود کـه در تیم دیگر وجود داشت. نتیجه ي این تحقیق آن بود کـه استفاده از ژل سیر اثربخشی درمانی بتامتازون والریت در درمان ریزش مو رابه میزان چشمگیری افزایش داده بود.

   

  طرز تهیه ژل سیر در خانه

  معجزات سیر در درمان ریزش مو آشنا شوید | جلوگیری از ریزش مو

  چند حبه سیر را در روغن زیتون یا نارگیل خرد کنید. ژل بـه دست آمده را دریک شیشه مربا بریزید و آن رابه مدت دستکم سه هفته، در یکجای خشک و خنک نگه دارید. بعد از سه هفته ژل آماده اسـت و می توانید آنرا روزی یک‌بار بـه مو هاي خود بزنید. برای صحیح کردن ژل سیر بعنوان درمان ریزش مو ، می توانید سیر را بعد از خرد کردن بـه عسل یا زنجبیل هم اضافه کنید.

   

  خیساندن ساده سیر برای مو

  هیچ چیزی راحت­تر از این دستور برای صحیح کردن روغن سیر نیست- سیر را پوست بکنید و آنرا ریز ریز خرد کنید سپس آنرا در روغن سرد زیتون بخیسانید. برای هر حبه سیر یک قاشق چایخوری روغن زیتون استفاده کنید و بعد از استفاده بگذارید مخلوط بـه مدت یک هفته یا بیشتر در یخچال خودش را بگیرد.

  معجزات سیر در درمان ریزش مو آشنا شوید | جلوگیری از ریزش مو

  سیر ریز شده را از مایع جدا کنید و روغن را طبق موارد بالا استفاده کنید. خاطرجمعی حاصل کنید کـه روغن را در درون ظرف شیشه‌­اي تیره رنگ در یخچال قراردادید تا ماندگاری­‌اش را زیاد کرده و از فاسدشدن‌اش پیشگیری کنید.

   

  سیر خیسانده شده + روغن ­‌های اسانسی برای رشد مو

  این سیر خیسانده شده حاوی عناصری بیشتر از روش دیگر اسـت، اما یک شیوه­‌ي چند منظوره با مجموعه­‌اي از فواید رابه دلیل عناصر بسیار زیادِ دوستدار مو ارائه می­‌کند. شـما بـه موارد ذیل احتیاج خواهید داشت:

  معجزات سیر در درمان ریزش مو آشنا شوید | جلوگیری از ریزش مو

  ۵ قاشق چایخوری روغن حاصل از سیر خیسانده شده

  یک قاشق چایخوری روغن نارگیل

  یک قاشق چایخوری روغن کرچک

  ۱/۲ قاشق چایخوری روغن اسانسی رزماری

  ۱۰ قطره روغن درخت چای

   

  روش استفاده

  روغن حاصل از سیر خیسانده شده رابا بقیه مواد مخلوط کنید و خوب جم دهید. آنرا در یخچال قرار دهید و جلوی فاسد شدن ‌اش را بگیرید.

   

  طرز تهیه نرم کننده سیر

  سیر رابا استفاده از یک چنگال و یا مخلوط کن کاملا له کنید. روغن را در دمای بسیار کم، حرارت دهید و هنگامیکه روغن سرد شد سیر را بدان اضافه نمایید منتها مراقب باشید کـه روغن نباید داغ باشد. سیر را در ماهیتابه بریزید و تکی اندکی هم بزنید بـه یاد داشته باشید کـه شـما نمیخواهید سیر را سرخ کنید یا آنرا تفت بدهید.

  معجزات سیر در درمان ریزش مو آشنا شوید | جلوگیری از ریزش مو

  ماهیتابه را از روی حرارت بردارید و بگذارید خنک شود. مخلوط را در صافی ریخته و آنچه باقی میماند را دور بریزید. روغن را دریک شیشه یا بطری نگه‌داری کنید «شیشه تیره ممکن اسـت بـه نگه داری طولانی‌تر مخلوط یاری نماید».

   

  نحوه استفاده از نرم کننده سیر

  بـه آرامی، ۲ قاشق غذاخوری از این روغن را بر روی پوست سرخود ماساژ دهید. پس از ماساژ پوست سرتان، مو‌هاي خودرا دریک حوله بپیچید و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه منتظر باشید. بعد از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، مو‌هاي خودرا با شامپو ملایم شستوشو کنید.

  معجزات سیر در درمان ریزش مو آشنا شوید | جلوگیری از ریزش مو

  برای بـه دست آوردن بدترین نتیجه، اینکار را دو بار در هفته دوباره نمایید. علاوه بر این، شـما میتوانید یک ماسک موی سیر رابا اضافه کردن مقداری عسل بـه نرم کننده خانگی سیر خود و دنبال کردن مراحل مشابه تهیه نمایید. بـه یاد داشته باشید بعد از انجام درمان خانگی، با پزشک خود مشورت کنید.

   

  جایگزین‌ هایی برای سیر

  تعداد زیادی از درمان‌هاي دیگر ممکن اسـت بشما یاری کنند مو‌هاي ضخیم تر و سالم تری داشته باشید. در این جا چند نکته مفید برای کاهش نابود دیدگی موهایتان ارائه خواهد شد. مو‌هاي خودرا کمتر با شامپو بشویید تا از خشک شدن آن‌ها جلوگیري کنید. سعی کنید کمتر از سشوار استفاده کنید. کمتر از اتوی مو استفاده کنید ودر صورت استفاده نیز از یک محافظ استفاده نمایید.

  معجزات سیر در درمان ریزش مو آشنا شوید | جلوگیری از ریزش مو

  از محصولات فیکساتور مو مانند انواع تافت، کمتر استفاده کنید. علاوه بر این درمان‌هاي طبیعی وجوددارد کـه ممکن اسـت بشما یاری کنند تا مو‌هاي ضخیم تر و سالم تری داشته باشید یا از ریزش مو‌هاي شـما پیشگیري نمایند. عده اي از این موارد عبارتند از:

   

  روغن نارگیل

  معجزات سیر در درمان ریزش مو آشنا شوید | جلوگیری از ریزش مو

  استفاده از روغن نارگیل برای مو‌ها میتواند بـه جلوگیري از شکسته شدن و نابود دیدن مو‌ها یاری کند. این روغن، مو را در مقابل نابود‌هاي اشعه UV نیز محافظت میکند.

   

  روغن آووکادو

  موادمعدنی موجود در روغن آووکادو از خشک شدن و شکستگی مو‌ها پیشگیري میکنند. علاوه بر این، روغن آووکادو یک مرطوب کننده عالی نیز هست.

   

  بیوتین

  معجزات سیر در درمان ریزش مو آشنا شوید | جلوگیری از ریزش مو

  مصرف مکمل بیوتین ممکن اسـت بـه داشتن مو‌هایي سالم و شاداب یاری کند. گرچه تحقیقات بیشتری دراین خصوص لازم اسـت، یکی از مطالعات انجام شده درسال ۲۰۱۵ نشان می دهد کـه بیوتین ممکن اسـت ضخامت مو را افزایش داده و رشد مو را تسریع کند.

   

  رژیم غذایی

  داشتن یک رژیم غذایی متعادل کـه غنی از ویتامین‌ها و موادمعدنی اسـت، نیز می تواند سلامت و ظاهر مو‌هاي شـما را التیام بخشد و از نازک شدن آن‌ها جلوگیري نماید.

   

  چه زمانی باید به پزشک خود مراجعه کنید؟

  تحقیقات بیشتری باید انجام شود تا تمام مزایای سیر برای مو آشکار گردد، اما درمان‌هاي دیگری نیز وجوددارد کـه میتواند سلامت مو‌هاي شـما را التیام بخشد. خوردن غذا‌هاي سالم و استفاده کمتر از سشوار و اتوی مو کـه سبب خشک شدن و نابود دیدن مو‌ها می شوند نیز بسیار مفید میباشد.

  معجزات سیر در درمان ریزش مو آشنا شوید | جلوگیری از ریزش مو

  اگر در مورد ریزش مو یا نازک شدن موی سرخود نگران هستید، با پزشک خود مشورت کنید. در حالیکه شکننده شدن و ریزش مو اغلب نتیجه نابود‌هاي ناشی از زندگی روزمره اسـت، این امر میتواند ناشی از شرایط خاص پی اچ دی مانند اختلالات تیروئید و سندرم تخمدان پلی کیستیک «PCOS» و برخی دارو‌ها نیز باشد.

   

  ادامه...
 • ماجرای حضور امیر آقایی در سریال حریم سلطان چه بود؟


  ماجرای حضور امیر آقایی در سریال حریم سلطان چه بود؟

  ماجرای حضور امیر آقایی در سریال حریم سلطان چه بود؟ 

  ماجرای حضور امیر آقایی در سریال حریم پادشاه چـه بود؟ امیر آقایی هنرمند معروف ایرانی کـه از شهرت بین المللی هم برخوردار اسـت در صحبت اي از حضور خود در سریال حریم پادشاه پرده برداشت. این هنرمند توامند کشورمان علاقه زیادی بـه یادگیری زبان هاي خارجی دارد و تجربه گیم در نقش هاي غیر ایرانی را هم داشته کـه با تحسین منتقدان رو بـه رو شده اسـت. در تمدید با سایت تفریحی همراه باشید.

   

  گیم امیر آقایی در سریال حریم سلطان

  امیر آقایی هنرمند جوان کشورمان کـه بتدریج در حال وارد شدن بـه دوره میانسالی اسـت، بتازگی صحبت هایي در رابطه با حضورش دریک سریال ترکیه اي بنام حریم پادشاه مطرح کرده اسـت. آقایی ظاهراً بـه یادگیری زبان هاي نو علاقه زیادی داشته و آن طور کـه خودش میگوید از نوجوانی می دانسته کـه اگر زبان جدیدی یاد بگیرد روزی بـه کارش می‌آید.

  ماجرای حضور امیر آقایی در سریال حریم سلطان چه بود؟

  او کـه در دوران نوجوانی در کلاس هاي زبان انگلیسی شرکت می کرده بـه خاطر پرداخت شهریه کلاسها توانایی خرید بلیط سینما و تماشای فیلمهای مورد علاقه اش را نداشته و قصد میگیرد بجای انگلیسی در کلاس ترکی استانبولی کـه شهریه پایین تری داشت ثبت اسم کند و با مابقی پولش فیلمهای مورد علاقه خودرا ببیند.

   

  آقایی کـه رویای حضور در هالیوود را دست نیافتنی می‌دید قصد میگیرد برای آنکه بـه جایگاه ویژه اي در سینما دست پیدا کند لااقل در کانتری هـای همجوار از جمله ترکیه بـه ایفای نقش بپردازد ودر پروژه هاي سینمایی و تلویزیونی انها شرکت کند؛ همین انگیزه اي شد برای او تا چهار سال و نیم در موسسات خصوصی بـه یادگیری زبان ترکی استانبولی بپردازد. او میگوید:

  ماجرای حضور امیر آقایی در سریال حریم سلطان چه بود؟

  در تمام این سالها دفترهای زیادی در ترکیه پیشنهادهایی دادند و مـن نمی‌پذیرفتم یا مووی‌نامه خوب نبود و یا مـن در ایران مشغول کار بودم تا این‌کـه یک سریال بی نظیر تاریخی پیشنهاد شد. بله از آقایی برای شرکت در سریال تاریخی حریم پادشاه دعوت شده بودو بـه گفته خودش پروسه امضای قرارداد خیلی طولانی بوده اسـت.

  ماجرای حضور امیر آقایی در سریال حریم سلطان چه بود؟

  چون او پروتکل هاي خودش را داشته و نمی خواسته کـه در ایران ممنوع الکار شود سخت گیری هاي زیادی برای ایفای نقش دراین سریال داشته. بعد از تست گریم و لباس و چند شب مووی برداری اما بـه او زنگ می‌زنند تا آقایی را از حضور دراین سریال منصرف کنند. خودش آن روزها را اینطور بـه یاد می آورد:

   

  یک شب بـه مـن زنگ زدند کـه برگرد؛ گفتم یعنی چـه، پاسخ دادند کـه شـما رفتید برای فلان کانال گیم کنید. گفتم برای آن کانال نیست و فقط کانالی کـه مورد نظر شماست در آینده پخش می‌کند. گفتند صلاح نیست برگرد. هنوز پیامشان را دارم کـه گفتند امیر آقایی بـه علاوه سریال فلان، یعنی مـا درِ تلویزیون را ببندیم دیگر.

   

  آقایی در تمدید گفت :

  مـن مثل یک لژیونر فوتبال رفته بودم و داشتم کار میکردم اما نگذاشتند؛ شانسی کـه مـن آوردم کارگردان و تهیه کننده با مـن رفاقت کردند و نگران مـن بودند و گفتند با فرد دیگری دوباره میکنیم و مـن جریمه‌اي ندادم.

   

  از سریال حریم سلطان چه می دانیم؟

  ماجرای حضور امیر آقایی در سریال حریم سلطان چه بود؟

  حریم پادشاه Muhteşem Yüzyıl اسم یک مجموعه تاریخی ترکیه‌ اي اسـت. فصل اول این سریال از شبکه تلویزیونی شو تی‌وی پخش شد اما از فصل دوم بـه‌بعد شبکه استار تی‌وی ترکیه آنرا بر روی آنتن برد. این سریال با دوبله پارسی و با اسم «حریم پادشاه» از شبکه جم تی‌وی پخش شد. داستان سریال بر پایه زندگی پادشاه سلیمان قانونی، دهمین و معروف ترین پادشاه امپراتوری عثمانی، و همسرش خرم پادشاه «روکسِلانا» می‌باشد.

   

  داستان سریال حریم سلطان

  اسم اصلی سریال «سده باشکوه» بـه دوران سلطنت پادشاه سلیمان قانونی اشاره دارد و این مجموعه تلویزیونی، توطئه‌ها و دسیسه‌هایي راکه در حرمسرا و دربار او روی می‌داد بـه اندیشه میکشد. جزئیات اکثر حوادث و اتفاقاتیکه در سریال روی می دهد، واقعیت ندارد اما کلیت حوادث واقعیت تاریخی دارد. پادشاه سلیمان در ۲۶سالگی بر تخت سلطنت نشست.

  ماجرای حضور امیر آقایی در سریال حریم سلطان چه بود؟

  او در پی آن بود کـه امپراتوری عثمانی را قدرتمندتر و گسترده‌تر از امپراتوری اسکندر کبیر سازد و بـه آن وجهه‌اي شکست‌ناپذیر بخشد. در تمام مدت ۴۶ سال سلطنتش، سلیمان بـه‌عنوان مقتدرترین سلحشور و فرمانروای شرق و غرب شناخته می ‌شد. درسال ۱۵۲۰، سلیمان در حال شکار بود کـه از مرگ پدر خبردار شد و بدین‌ترتیب امپراتوری عثمانی مالک سلطانی نو گشت.

   

  بیوگرافی امیر آقایی

  امیر آقایی متولد ۱۰ مرداد ماه ۱۳۴۹ در شهر ارومیه اسـت. امیر آقایی از جمله بازیگرانی اسـت کـه بـه فعالیت‌هایي هم چون عکاسی، نقاشی و نویسندگی نیز معروف اسـت. او فارغ‌التحصیل رشته کارگردانی اسـت و فعالیت هنری خودرا از سال ۱۳۷۹ شروع کرده اسـت.

  ماجرای حضور امیر آقایی در سریال حریم سلطان چه بود؟

  نخستین بار در تئاتر آنسوی آینه درکنار آزیتا حاجیان گیم کرد سپس آشنایی اش با بهرام عظیم پور «کارگردان» موجب معرفی وی بـه حاتمی کیا برای گیم در سریال خاک سرخ شد. با گیم در مووی ارتفاع پست وارد سینما شد و گیم درخشان او در سریال پرطرفدار آن شب‌هاي تلویزیون “نخستین شب آرامش” اسم امیر آقایی را بر سرزبان‌ها انداخت.

   

  نویسندگی و عکاسی امیر اقایی

  امیر آقایی مجموعه هایکو با اسم بید‌ها در باد سروده‌اسـت کـه درسال ۱۳۸۹ توسط انتشارات حوض نقره منتشر شده‌اسـت. از وی کتاب دیگری بنام دختر ماه هفتم توسط انتشارات دارینوش ودر سال ۱۳۸۰ منتشر شده اسـت.

  ماجرای حضور امیر آقایی در سریال حریم سلطان چه بود؟

  امیر آقایی نویسندگی مووی‌نامهٔ مووی «آرمان شهر» را در کارنامه خود دارد. این مووی بـه کارگردانی حسن ناظر درسال ۱٣٩٣جلوی دوربین رفت. او عاشق عکاسی اسـت و بـه گفته خودش همراه با مهدی پاکدل برای عکاسی بسیار مسافر می کردیم در هوای گرگ و میش قدم می‌زدیم ودر سکوت عکاسی می کردیم.

   

  ازدواج و همسر امیر آقایی

  امیر آقایی هم بـه مانند تعداد زیادی از هنرمندان مرد هنوز بـه ازدواج افکار نکرده و آنرا اتفاقی مهم در زندگی میداند.

   

  جریمه ۱۷۰ میلیونی

  ماجرای حضور امیر آقایی در سریال حریم سلطان چه بود؟

  امیر آقایی پس از تغییر نسخه اولیه فیلمنامه مووی پایان نامه از گیم در آن انصراف داد و بـه گفته خودش بابت این انصراف ۱۷۰ میلیون تومن جریمه شده اسـت.

   

  همکاری با وحید جلیلوند

  ماجرای حضور امیر آقایی در سریال حریم سلطان چه بود؟

  چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت بـه کارگردانی وحید جلیلوند، و کوچهٔ بی‌اسم بـه کارگردانی هاتف علیمردانی از کار‌هاي توانست امیر آقایی در سی و سومین جشنواره مووی فجر بودند کـه تجربه توانست همکاری با وحید جلیلوند آقایی را مجاب بـه گیم در مووی بدون تاریخ، بدون امضا کرد.

   

  فعالیت در زمینه مد

  ماجرای حضور امیر آقایی در سریال حریم سلطان چه بود؟

  امیر آقایی از اوایل دهه نود شمسی بـه همراه خواهرش نرمین آقایی مزون لباسی رابه اسم آوینو بازگشایی کرده‌اند. ایده اولیه این مزون از طرف امیر آقایی و خود خواهرش بوده اسـت و اسم این مزون هم از اسم دختر خانم نرمین آقایی کـه آوین هست گرفته شده اشت. کار طراحی مانتو و پالتو دراین مزون را خود خانم آقایی انجام میدهد و مشتریان خاص خودش را دارد.

   

  اینستاگرام امیر آقایی

  ماجرای حضور امیر آقایی در سریال حریم سلطان چه بود؟

  امیر آقایی در اینستاگرام خود نزدیک بـه ۱ میلیون دنبال کننده دارد. او تا کنون بیش از ۲۷۰ پست رابه اشتراک گذاشته، اگر می‌خواهید جزو فالوورهای او در اینستاگرام باشید بـه صفحه amir_aghaee@ مراجعه کنید.

     ادامه...
 • تکالیف برای برگرداندن عشقمان | ترفندهای روانشاسی برای زندگی عالی


  تکالیف برای برگرداندن عشقمان | ترفندهای روانشاسی برای زندگی عالی

  تکالیف برای برگرداندن عشقمان

  تکالیف برای برگرداندن عشقمان از کجا شروع می شود؟ چرخه عاطفی زندگی، ما را در مقابل روابط متعددی قرار خواهد داد، انسان با تاکید بر ذات خود همواره به یک همدم و معشوق نیاز دارد، منظور از چرخه عاطفی اتفاقاتی است که هر فرد در زندگی عاطفی خود تجربه می کند مانند؛

   

  افراد مختلفی که با آنها آشنا می شود، ضربه های عاطفی که می خورد، مشکلات و بحث هایی که به وجود می آید، انتظارات و توقعاتی که در رابطه برای هر فرد شکل می گیرد. هرچه زندگی مشکلات بیشتری برای ما به وجود می آورد، نیاز ما به یک همدم و گرایش ما به جهت یک رابطه عاطفی بیشتر می شود. ”  منبع: دایره المعارف روانشناسی سربرگ تازه

  تکالیف برای برگرداندن عشقمان | ترفندهای روانشاسی برای زندگی عالی

  در اکثر روابط وابستگی رخ می دهد، اما زمانی که طرفین در حال گذراندن جریان نرمال رابطه خود هستند، شاهد اتفاقتی خواهند بود که گاها بسیار آزار دهنده است، مانند جدایی از عشق، درگیری های لفظی و حتی اتفاقات بدتر. با جایگاهی که رابطه عاطفی در زندگی انسان ها دارد، صدمات وارد شده به روحیه و زندگی افراد تاثیر زیادی در روابط بعدی آنها خواهد داشت.

   

  اما برگشت به رابطه بعد از جدایی و یا برگرداندن آن صحیح در لبه پرتگاه تمام شدن ابدی برای همه کار ساده ای نیست، و همه توانست به ترمیم و ساختن دوباره رابطه خود نمی شوند. اما تکنیک ها و مهارت هایی برای بهتر کردن شرایط زندگی در تمام زمینه ها و جود دارد و یکی از این زمینه ها رابطه عاشقانه دو انسان است، یکی از بدترین و مناسب ترین تکنیک ها و روش های آشتی دو فرد و احیای رابطه آنها استفاده از تکنیک های  nlp برای برگرداندن معشوق است.

   

  قدم اول برای برگرداندن عشق از بین رفته

  اولین کاری که باید در شرایط جدایی انجام داد مشخص کردن و تحلیل وضعیت است، در قدم اول باید دید رابطه در چه وضعیتی قرار دارد.

   

  ۱- آیا رابطه بصورت دو طرفه تمام شده؟

  ۲- آیا رابطه به اصرار شما تمدید دارد؟

  ۳- آیا رابطه سرد شده ولی ارتباط به شکل یک طرفه وجود دارد؟

  ۴- آیا رابطه سرد شده ولی ارتباط به شکل دو طرفه وجود دارد؟

   

  اگر در شرایط یک، دو و سه هستید باید بصورت کامل قطع ارتباط کنید، ولی اگر در حالت چهارم هستید باید ارتباط را خنثی نگهدارید ” هیچ بحث و درگیری ایجاد نشود” حتی راجب مشکل هم بحث نکنید. بدترین واکنش در این شرایط این است که یک رابطه خنثی داشته باشیم، یعنی بحثی نباشد اما انتظارت و توقعات بعد هم نباشد. اگر عشق شما روزی دو بار به شما پیام می دهد یا با شما تماس میگیرد، بدترین واکنش این است که شما هم متقابلا روزی دوبار پیام بدید یا تماس بگیرید نه بیشتر.

  تکالیف برای برگرداندن عشقمان | ترفندهای روانشاسی برای زندگی عالی

  قدم دوم برای جلب عشق قبلی

  در قدم دوم شما باید نوع برخورد خودتان را مشخص کنید، یعنی یک موضع عاقلانه انتخاب کنید و یکسری اشتباهات را کنار بگذارید.

   

  ۱- از ۱۳ اشتباه خطرناک برای برگشت به عشق دوری کنید.

  ۲- در شبکات اجتماعی احساساتتان را پست نکنید.

  ۳- به هیچ عنوان با دوستان مشترک راجع به مشکلات حرف نزنید.

  ۴- سعی نکنید با کار های نسنجیده توجه شریک زندگی خود را جلب کنید.

   

  مسئله آزار دهنده در شرایطی که انسان به دنبال آشتی کردن و برگرداندن عشق زندگی خود می باشد، احساس افسردگی و شکست بعد از جدایی از معشوق است. احساسات پس از این واقعه باعث می شود افراد سختی های زیادی را تحمل کنند و اشتباه زیادی را نیز مرتکب شوند، چون هوش هیجانی ” توانایی کنترل احساسات و خود آگاهی ” آنها کاهش پیدا می کند.

   

  یکی از مهمترین موانع ترمیم روابط، واکنش های احساسی خودمان است، این رفتار ها طبق یک الگو اجرا می شوند که ریشه در شخصیت افراد دارد، مانند رفتارهای غریزی انسان در زمان جدایی که حاصل برنامه ریزی غلط ذهنی است.

   

  رفتاری که ما در شرایط حساس مثل زمانی که استرس جدایی را داریم از خود بروز می دهیم، نتیجه پردازش های ذهنی ما است.  بنابراین کنترل این احساسات باید به همین شکل باشد ” از طریق قانون ارتعاش “

   

  ۶ مرحله برای برگرداندن عشقمان

  این شش مرحله بخشی از تکالیف برای برگرداندن عشقمان که به خیلی ها یاری کرده تا مشکلاتشان را حل کنند.

   

  مرحله اول استراتژی برگشت

   بازگرداندن عشق تمام شده برای شروع دوباره یک رابطه و زندگی نو، از مرحله شناخت شروع می شود. شناخت عواملی که جدایی را برای روابط عاشقانه دو شخص رقم می زنند، شاید با خود بگوید که من تمام دلایل جدایی عشقم را می دانم! یا افکار کنید که رابطه شما بی دلیل تمام شده است، اما هر دوی این تصورات کاملا غلط هستند چون پیچیدگی های شخصیتی انسان بیش از چیزی است که ما راجع به آن اطلاع داریم.

   

  اجازه بدید گفته قولی کنم از کتاب برگشت به عشق نوشته استاد حسین رجب پور، ایشان در این کتاب به تمام زوایا و پیچیدگی های روابط و خصوصا ترمیم و دوباره ساختن روابط تمام شده پرداخته اند. فصل ابتدایی نطر جالبی در باره این بحث دارد، با هم بخوانیم.

   

  ضمیر ناخودآگاه کنترل کننده رفتار انسان است، تمام تصمیمات و احساسات انسان توسط ناخودآگاه مشخص می شود. تمام کسانی افکار می کنند، دلیل جدایی عشقشان را خوب می دانند در اشتباه هستند چون هر فرد دریچه نگاه خود را به موضوعات دارد. به طور مثال فرض کنید دو نفر سر یک مسئله با هم بحث و جدل دارند، ولی از یکدیگر جدا نمی شوند نهایتا قهر کوتاه و بعد آشتی می کنند. اما بعد از مدتی سر موضوعی مانند مشکل قبلی بحث می کنند و یکی از طرفین جدا می شود! چرا؟

  تکالیف برای برگرداندن عشقمان | ترفندهای روانشاسی برای زندگی عالی

  تکالیف برای برگرداندن عشقمان

   

  چه اتفاقی افتاد؟ چرا بخاطر یک مشکل کوچک آشیانه امن عشقمان از هم گسست؟ مسئله فقط احساس است! در این سناریو فرد مورد نظر ما قبلا احساس مثبت و وابستگی زیادی داشته پس مشکلات را هم بیشتر تحمل میکرده، حالا بار احساسات منفی بیشتره شده است و به همین دلیل این بار دایی را انتخاب می کند و به افکار منافع خودش است، تا عشقش و رابطه عاشقانه آنها. پس دلیلی که طرف مقابل به عنوان جدایی مطرح کرده فقط ۵۰ در صد تاثیر گذار بوده، چه عوامل دیگری هستند که ۵۰ در صد مانده را تشکیل می دهند؟

   

  افرادی که افکار می کنند رابطه آنها بی دلیل و یک شبه تمام شده کاملا در اشتباه هستند، زیرا هیچ رابطه ای بی دلیل تمام نمی شود حتی روابطی که نمی توان یک دلیل منطقی برای فروپاشی آنها عنوان کرد، یک دلیل کوچولو دارند ” عدم رضایت از رابطه ” توصیه می کنم کتاب برگشت به عشق را دانلود کنید و بخونید، مطالب بسیار جالب و کاربردی داره.

   

  تکلیف اول برای برگرداندن عشقمان

  دلایل فروپاشی روابط عاشقانه به سه بخش تقصیم می شود، اشتباهات فردی، نیاز های فردی و عوامل بیرونی که بصورت مختصر چند مورد از آنها را اسم می برم.

   

  اشتباهات فردی در برگشت به عشق

   

  * تنش

  * محدودیت

  * کنترل

  * وابستگی

  * در دسترس بودن

  * شک

  * دخالت

   

  نیاز های فردی برای برگرداندن شخص مورد نظر

   

  * محبت

  * توجه

  * حمایت

  * تشویق

  * کمبود

  * عقده حقارت

  * مقایسه

   

  عوامل بیرونی مانع برای برگشت عشق

   

  * دخالت اطرافیان

  * واکنش ما نسبت به اطرافیان

  * شرایط اجتماعی

  * شرایط مادی

  * شرایط هنری

  تکالیف برای برگرداندن عشقمان | ترفندهای روانشاسی برای زندگی عالی

  تکلیف دوم برای برگرداندن عشقمان

  برای اجرای مرحله دوم  “حتما باید تکلیف اول را انجام داده باشید” اشتباهات، مشکلات و موانع باید از میان برداشته شده باشند، زمانی که توانست شدید عشقتان را برگردانید، اگر او احساس کند همان مشکلات و دلایل باقی است انگیزه خود را برای تمدید از بین خواهد داد، افکار و باور های منفی دوباره ذهن او را نسبت به شما مسموم خواهد کرد.

   

  اما آیا جبران گذشته برای بدست آوردن دل معشوق کافی است؟

  در ۹۰% موارد خیر ( مثل اینکه سمند داشته باشی، بفروشی دوباره بخوای سمند همون مدلی بخری!). پس برای جلب توجه و جلب احساس طرف مقابل باید، دور اندیش تر باشید،  وآپشن هایی برای جلب توجه عشقتان اضافه کنید. شاید افکار کنید انجام این مراحل سخت و دشوار باشه یا زمان خیلی زیادی بگیره اما روشی که در تکالیف برای برگرداندن عشقمان مطرح میشه به شما یاری می کنه در سریع ترین زمان ممکن عشق خود را برگردونید.

   

  ادامه...
 • راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی برای تابستان


  راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی برای تابستان | مهارت های زندگی

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی 

  در اینبخش راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی را مرور میکنیم. فصل تابستان آرام آرام نزدیک می شود و وارد روزهای داغ سال نو شده ایم، در اینروزها اکثر افراد اقدام بـه خرید، راه اندازی یا سرویس کولرهای خود می کنند. بعد از راه اندازی کولر آبی می بایست بـه نکات مهمی توجه کنیم تا از سلامت و روند کارکرد کولر مطمئن باشیم. در تمدید بطور کامل صحبت خواهیم کرد، با سایت تفریحی همراه باشید.

   

  معرفی انواع کولر آبی

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی برای تابستان | مهارت های زندگی

  بطور کلی اول قدمی کـه میتوانید در راستای خرید کولر آبی مناسب بردارید آشنایی با انواع کولر آبی اسـت. کولر‌هاي آبی موجود در بازار با توجه بـه تنوع کارکرد، ساختار، قدرت، شکل ظاهری و… بـه دسته‌بندی‌هاي مختلفی تقسیم می شوند کـه از میان آن‌ها میتوان بـه کولر‌هاي آبی پوشالی، کولر‌هاي آبی سلولزی و همین‌طور کولر‌هاي آبی پرتابل اشاره کرد. در تمدید بیان کاملی از هر کدام از این مدل‌ها ارائه خواهیم داد.

   

  کولر آبی پوشالی

  این مدل از کولر‌هاي آبی دارای الکتروپمپیست هستند و می توانند آب را بر روی پوشال‌ها هدایت کنند. کولر‌هاي آبی پوشالی مزایای بسیار زیادی دارند کـه از میان آن‌ها می توان بـه قیمت نسبتاً پایین خرید و نصب آن‌ها، مناسب بودن برای مناطق خشک و  قیمت پایین تعمیرات آن‌ها اشاره کرد. بهمین دلیل هم هست کـه این مدل از کولر‌هاي آبی از سالها پیش یکی از عناصر اصلی ساختمان‌هاي ایرانی را تشکیل می‌دادند.

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی برای تابستان | مهارت های زندگی

  معایب کولر آبی پوشالی: ذرات ریز پوشال این کولر‌ها و هم‌ چنین امکان جلب گردوخاک آن‌ها باعث می شود کـه استفاده از کولر آبی پوشالی برای کسانی کـه بـه آلرژی و یا مشکلات تنفسی مبتلا هستند مشکلاتی پیش بیاید. نکته دیگری کـه باید اشاره کنیم آن اسـت کـه پوشال‌هاي این نوع از کولر‌هاي آبی را باید بطور سالانه تعویض کرد تا میزان ورود گردوخاک بـه داخل خانه بـه حداقل برسد.

   

  کولر‌ آبی سلولزی

  این نوع از کولر‌هاي آبی بسیار مشابه کولر‌هاي آبی پوشالی کار می کنند، با این تفاوت کـه در نوع پد مورداستفاده خود متفاوت هستند. درواقع باید بگوییم کـه در کولر آبی سلولزی بجای استفاده از پوشال باید از پد‌هاي سلولزی استفاده کرد. یکی از تفاوت‌هاي اصلی کولر‌هاي آبی سلولزی و پوشالی در آن اسـت کـه پد‌هاي سلولزی باعث افزایش ۳۰ درصدی خنکی کولر در فضای خانه می شود.

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی برای تابستان | مهارت های زندگی

  نکته دیگری کـه باید در رابطه با این نوع از کولر‌هاي آبی بگوییم این اسـت کـه پد‌هاي استفاده‌شده دراین کولر‌ها خاصیت ضد قارچی دارند و می توانند از ورود هر گونه میکروب بـه داخل خانه جلوگیري کنند. علاوه بر این کولر‌هاي آبی سلولزی صدای کمتری دارند و بدنه‌شان نیز از استحکام خوبی برخوردار اسـت. البته این نوع از کولر‌هاي آبی قیمت بـه مراتب بیشتری نسبت بـه نوع پوشالی خواهند داشت.

   

  کولر‌ آبی پرتابل

  این نوع از کولر‌هاي آبی بـه هیچ‌گونه کانال‌کشی نیاز ندارند و بهمین دلیل نیز میتوانند انتخاب بسیار خوبی برای فضا‌هاي کوچکی مثل محل کار باشند. نکته مثبت دیگری کـه در رابطه با کولر‌هاي آبی پرتابل یا قابل‌جابه‌جایی می توان گفت آن اسـت کـه برای نصب آن‌ها بـه هیچ کارشناسی نیاز ندارید و خودتان میتوانید بـه خوبی از پس راه‌اندازی آن برآیید.

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی برای تابستان | مهارت های زندگی

  این نوع از کولر‌هاي آبی مصرف برق کمی دارند و با این حال نیز از گنجایش مخزن آبی خوبی برخوردار هستند. ویژگی مثبت دیگری کـه در رابطه با این نوع از کولر‌هاي آبی می توان گفت استحقاق ست وزش باد اسـت، چیزی کـه این کولر رابه یک انتخاب ایده‌آل تبدیل می کند. البته ناگفته نماند کـه درکنار این ویژگی‌هاي مثبت، کولر‌هاي آبی پرتابل سروصدای زیادی دارند!

   

  نکات خرید کولر آبی

  علاوه بر شناخت انواع کولر آبی، مسائل دیگری نیز وجود دارند کـه میتوانند در انتخاب هوشمندانه یک کولر آبی ایده‌آل بشما یاری کنند. یکی از نخستین مسائلی کـه در رابطه با خرید کولر آبی خود باید درنظر داشته باشید ضخامت دیواره و کف کولر اسـت. اهمیت این مسئله ازآن جهت اسـت کـه اینبخش‌ها با تجمع آب و همین‌طور خوردگی روبه‌رو خواهند شد.

   

  بهمین دلیل نیز بهتر اسـت کـه بـه سراغ کولر آبی بروید کـه دیواره‌ها و کف آن از ضخامت خوبی برخوردار باشد. درواقع باید گفت کـه هرچه ضخامت دیواره و کف کولر آبی بیشتر باشد، مقاومت و استحکام آن نیز در برابر خوردگی و پوسیدگی افزایش خواهد یافت.

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی برای تابستان | مهارت های زندگی

  نکته دیگری کـه در رابطه با خرید کولر آبی وجوددارد آن اسـت کـه این دستگاه‌ها با توجه بـه فضا و همین‌طور استفاده‌اي کـه ازآن‌ها میشود دارای دو نوع خروجی هوا هستند کـه یکی ازآن‌ها سقف کولر و دیگری نیز قسمت‌هاي جانبی آن هستند. مورد اول بیشتر مناسب کولر‌هاي بالکنی اسـت.

   

  ابعاد کولر آبی نیز معیاری اسـت کـه می تواند در انتخاب شـما تأثیرگذار باشد. بطور کلی کولر‌هاي آبی در ابعاد مختلفی طراحی و ساخته می شوند کـه بر اساس مدل‌هاي خود نمونه‌هاي رایج آن شامل ۲۳۰۰، ۳۵۰۰، ۴۹۰۰ و همین‌طور ۷۰۰۰ میگردند. این اعداد میتواند در میزان هوادهی کولر موردنظر شـما نیز تأثیرگذار باشد.

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی برای تابستان | مهارت های زندگی

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر

   

  این یعنی کـه معیار این اعداد بر اساس ابعاد کولر، قدرت موتور و همین‌طور پره‌هاي توربین هوا مشخص می شود. بهمین دلیل نیز توصیه مـا این اسـت کـه پیش از خرید حتما بر اساس فضای موردنظر خود و همین‌طور میزان استفاده‌اي کـه از کولر آبی خواهید داشت انتخاب درستی داشته باشید، برای اینکار نیز میتوانید از فروشنده یاری بگیرید.

   

  مسئله پوشش کولر نیز مسئله‌اي اسـت کـه باید بـه آن دقت کنید. اصولاً بهتر اسـت کـه کولر آبی شـما پوشش رنگی پودری با چسبندگی مناسب داشته باشد. بهمین دلیل هم پوشش رنگ الکترواستاتیک کـه در برابر اشعه UV مقاومت خوبی دارد یکی از بدترین گزینه‌هاي پیش روی شـما خواهد بود.

   

  راهنمای سرویس کردن کولر آبی

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی برای تابستان | مهارت های زندگی

  اگر میخواهید کولر قدیمی خودرا را راه اندازی کنید باید بدانید کـه کولرها چند ماهی خاموش و بدون فعالیت بوده اند طبیعتا برای روشن شدن آن ها با مسائلی رو بـه رو خواهید شد.  طی کردن روند تعویض پوشال، تعویض تسمه، شستشوی کف، روغن کاری و… را سرویس کردن کولر مینامند. اگر در تمامی مراحل دقت و حوصله لازم رابه کار بگیرید می توانید کولری سالم تر و خنک تر داشته باشد.

   

  شستشوی کولر آبی

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی برای تابستان | مهارت های زندگی

  طبیعتا وقتی بعد از گذشت چند ماه بـه سراغ کولرتان می‌روید با گرد و خاک و آلودگی هاي بسیاری رو بـه رو خواهید شد، پس بهتر اسـت بعد از راه اندازی کولر آّبی، حتما آنرا شستشو دهید. دراین راستا باید حتما بـه برق دقت کنید تا خطری برایتان نداشته باشد. پیشنهاد مـا این اسـت کـه از یک فازمتر استفاده کرده و یا پمپ آب کولر را خارج کنید. حالا بـه سراغ داخل کولر بروید و آنرا بادقت پاکیزه کنید و بعد ازآن هم سری بـه بدنه خارجی کولر بزنید.

   

  تعویض پوشال کولر

  یکی از مهم‌ترین کارهایی کـه در روند راه اندازی کولر آبی باید حتما بـه آن توجه کرد عوض کردن پوشال کولر آبی اسـت. از آنجایی کـه رطوبت موجود در پوشال ها می تواند در اثر گذر زمان باعث رشد باکتری، قارچ، آلودگی و البته افزایش سرماخوردگی و حساسیت شود طبق معمول از افراد خواسته می شود کـه پوشال کولر آبی خودرا سالانه تعویض نمایند.

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی برای تابستان | مهارت های زندگی

  پیشنهاد میکنیم بعد از قرار دادن پوشال ها در پوشال گیر، آن ها را خیس کنید تا هم خرد نشوند و هم بـه خوبی در جایشان قرار بگیرند. بعد از قرار دادن پوشال ها در کولر آبی بهتر اسـت کف کولر را از داخل، رنگ بزنید تا بر اثر رطوبت موجود در کولر دچار زنگ زدگی نشود.

   

  روغن کاری کولر آبی

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی برای تابستان | مهارت های زندگی

  اگر روند روغن کاری را در راه اندازی کولر آبی خود بـه خوبی پیش ببرید می توان این نوید را داد کـه دیگر با سفت شدن قطعات و یا حتی سوختن آن ها روبه‌رو نخواهید شد. پس بهتر اسـت چرخ تسمه «نه خود تسمه»، دینام و یاتاقان را روغن کاری کنید. طبق معمول در طول تابستان، هر ماه لازم اسـت کـه بـه روغن کاری کولر آبی بپردازید. برای افزایش عمر کولرتان در طول تابستان حداقل سه باز بـه روغن کاری کولر گازی خود رسیدگی کنید.

   

  تسمه کولر آبی

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی برای تابستان | مهارت های زندگی

  طبق معمول برای حفظ سلامت دینام کولر از شـما خواسته می شود کـه بـه تسمه کولرتان توجه نمایید. در صورتی کـه ببینید تسمه کولرتان دچار ترک خوردگی، افتادگی و یا بریدگی شده باشد باید آنرا تعویض نمایید.

   

  شناور کولر آبی

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی برای تابستان | مهارت های زندگی

  شناور کولر نیز مثل سایر اجزای آن باید از سلامت کامل برخوردار باشد. برای آنکه این مسئله را بفهمید باید بگوییم کـه در شناور سالم، اگر آب پر شود باید آنرا قطع کند تا سرریز نشود. توجه بـه پوسیده نبودن شلنگ آب نیز از اهمیت ویژه اي بر خوردار اسـت. کولر آبی سالم و صحیح، باید شلنگ تازه اي داشته باشد.

   

  برزنت کولر آبی

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی برای تابستان | مهارت های زندگی

  برزنت عضوی از کولر آبی اسـت کـه کولر رابه کانال وصل می کند. برزنت کولر نیز باید کاملا سالم باشد. بعد از راه اندازی کولر حتما از سوراخ نبودن برزنت خاطرجمعی خاطر حاصل نمایید تا باعث خالی کردن هوا نشود.

   

  نکات تکمیلی و مهم

  در زمان روشن کردن کولر حتما بـه سلامت دکمه هاي روشن و خاموش کولر توجه کنید، چراکه خراب بودن آن ها علاوه بر آسيب زدن بـه موتور کولر می تواند در رابطه با برق گرفتگی نیز خطرناک باشد. علاوه بر این، لازم اسـت بعد از روشن کردن کولر، ابتدا دکمه آب را روشن کنید. اینکار باعث می شود کـه پوشال ها بـه خوبی خیس شوند. حالا بعد از گذشتن چند دقیقه می توانید دکمه روشن کردن کولر را نیز بزنید.

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر آبی برای تابستان | مهارت های زندگی

  راهنمای خرید و راه اندازی کولر

   

  بهتر اسـت بعد از روشن کردن کولر آبی برای نخستین بار، دستمال و یا پارچه مرطوبی را جلوی دریچه آن بگیرید تا گرد و خاک هاي درون آنرا در فضا پخش نکند. توصیه می‌کنیم کـه سعی کنید باد کولر بـه شکل مستقیم بشما برخورد نکند, بهمین دلیل بهتر اسـت دریچه کولر رابه جهت سقف ست کنید.

   

  اینکار باعث پخش شدن هوای خنک در فضای خانه می شود. حتما بعد از خارج شدن از خانه، کولر را خاموش کنید. علاوه بر این درصورت استفاده طولانی مدت از کولر آبی، بهتر اسـت پنجره هاي خانه را مقداری باز بگذارید، چراکه با روشن بودن مداوم کولر، رطوبت خانه بسیار افزایش می‌یابد. این مسئله می تواند در سلامت گل و گیاه آپارتمانی شـما نیز تاثیر منفی داشته باشد.

   

  ادامه...
 • فوتو و اسامی هنرمندان سریال بچه محل عمو پورنگ


  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  فوتو و اسامی هنرمندان سریال بچه محل عمو پورنگ 

  در اینبخش فوتو و اسامی هنرمندان سریال بچه محل عمو پورنگ را مرور میکنیم. سریال بچه محل یکی از پربیننده ترین ساخته هاي شبکه ۲ سیما برای رده سنی کودکان و نوجوانان می‌باشد. این سریال بـه کارگردانی احمد درویشعلی ‌پور ساخته شده و هنرمندان محبوبی از جمله: سروش جمشیدی، داریوش فرضیایی، کمند امیرسلیمانی و ایمان صفا در سریال بچه محل بـه ایفای نقش پرداخته اند.

   

  داستان سریال بچه محل

  بچه محل در قالب یک مجموعه نمایشی، ماجراهای زیبا و آموزنده‌اي را برای کودکان درنظر گرفته اسـت و سعی شده تا برخلاف تصورها با شناخت سلیقه و نیازها و پیشگیري از نابود‌هایي کـه کودکان را تهدید می کند، برنامه‌اي شایسته آنها تولید شود. سه ماه پس از شکست کرونا اهالی محله آرام ‌آرام بـه زندگی عادی شون برگشته‌اند، اما تاثیرات کرونا هنوز در رفتار اجتماعی آنها نمایان اسـت.

  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  داداش جان مرد اسباب گیم فروش کـه بتازگی بـه محله گفته مکان کرده، از حامیان سرسخت محیط زیست اسـت. او بـه اتفاق عمو پورنگ سعی دارند تا همه ی اهالی محله را تبدیل بـه حافظان محیط زیست کنند. آنها در تلاشند تا پویش همیاران محیط زیست رابه یاری بچه ها راه اندازی کنند.

   

  اسامی هنرمندان سریال بچه محل

  دراین سریال بازیگرانی از جمله: داریوش فرضیایی، کمند امیر سلیمانی، سروش جمشیدی، نعیمه نظام دشمن، نادر سلیمانی، رامین ناصر نصیر، فرهاد بشارتی، آرش میر احمدی، امیر سهیلی، ابراهیم شفیعی، سوسن پرور، ایمان صفا و امیر محمد متقیان بـه ایفای نقش پرداخته اند.

   


   

  فوتو های هنرمندان سریال بچه محل

  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  داریوش فرضیایی

  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  کمند امیر سلیمانی

  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  امیر محمد متقیان

  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  سروش جمشیدی

  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  نعیمه نظام دشمن

  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  نادر سلیمانی

  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  آشا محرابی

  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  سوسن پرور

  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  ایمان صفا

  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  رامین ناصر نصیر

  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  فرهاد بشارتی

  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  آرش میراحمدی

  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  امیر سهیلی

  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  ابراهیم شفیعی

   


   

  بیشتر درباره سریال بچه محل

  بچه محل عموپورنگ را باید کلکسیونی از کاراکترهایی دانست کـه قبلا آنها را در «بالش ‌ها»، «محله گل و بلبل» و «بوستان دوستان» دیده بودیم و شنیده بودیم. دنیای رنگارنگ و جذابی کـه سعی می کند تا فضای خنده پسا کرونایی را در شبکه ۲ رقم بزند. لوکیشن سریال بچه محل، حوالی پل آزادگان تهران اسـت.

  عکس و اسامی بازیگران سریال بچه محل عمو پورنگ

  سریال بچه محل از بهار ۱۳۹۹ شمسی روی آنتن شبکه ۲ سیما آمده اسـت

   

  و سابقه پخش آن بـه هفته نخست اردیبهشت ماه پارسال باز میگردد.

   

  داستان سریال طنز کودکانه بچه محل کـه شاهد حضور و نقش آفرینی سربالا خان هستیم،

   

  دریک محله اتفاق میوفتد کـه اهالی آن، ماه سوم پس از دوران سخت کرونا را سپری می‌کنند.

   

  «داداش خان» مخترع اسـت. وسیله اي می سازد کـه با فرکانسی، از راه دور، هدایت می‌شود.

   

  متاسفانه، فرکانس این دستگاه، روی زندگی اهالی محله، تاثیر منفی گذاشته و بهمین خاطر، عمو پورنگ و اهالی محل، قصد می‌گیرند کـه از این وسیله در اسپورت صبحگاهی استفاده کنند. این سریال سعی می کند تا سبک زندگی صحیح و اصول رعایت آداب اجتماعی رابه کودکان و نوجوانان آموزش دهد.

   

  ادامه...
 • نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی هنرمند و فوتبالیست محبوب +فوتو


  نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی بازیگر و فوتبالیست محبوب +عکس

  نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی

  در این بخش نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی را مرور می کنیم. پژمان جمشیدی فوتبالیست سابق تیم ملی و همچنین باشگاه پرسپولیس چند سالی است که وارد دنیای بازیگری شده و در این حرفه به حدی توانست بوده که تمام افراد جامعه او را در درجه اول به عنوان یک هنرپیشه محبوب می شناسند. در تمدید این مطلب نکاتی جالب درمورد این هنرمند پرطرفدار و پرحاشیه را به اشتراک می گذاریم.

   

  حقایق جالب درمورد پژمان جمشیدی

  پژمان جمشیدی متولد شهریور ماه سال ۱۳۵۶ است، او در تهران زاده شده و سابقه گیم در تیم های: سایپا، پرسپولیس و همچنین تیم ملی کشورمان را دارد. فرزند دوم خانواده است، یک برادر کوچولو تر و یک خواهر کوچکتر از خودش دارد، مادرش فوت شده و پدرش نیز بازنشسته است. پژمان جمشیدی هنوز ازدواج نکرده و می گوید: هنوز برای ازدواج آمادگی ندارم.

  نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی بازیگر و فوتبالیست محبوب +عکس

  پژمان از سوال (سینما را بیشتر دشمن داری یا فوتبال) خوشش نمی آید. اینقدر این سوال را پرسیده اند که کلافه شده است. در جریان یک دربی گل می زند و گیم مساوی می شود.

  نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی بازیگر و فوتبالیست محبوب +عکس

  نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی هنرمند و فوتبالیست محبوب

   

  او در راه برگشت به خانه شان که در آن زمان در گوهردشت کرج بوده، سوار مینی بوس استقلالی ها می شود. می گوید: اینقدر فحش و لعنت نثارم شد که حد ندارد! خداروشکر که نمی دانستند من بودم که گل زدم! می گفتند: کارمان به کجا کشیده که یک بچه به ما گل می زند!

  نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی بازیگر و فوتبالیست محبوب +عکس

  در سال ۱۳۷۴ او شاگرد سیروس قایقران بوده و جالب اینجاست که سیروس خان هرگز از پژمان خوشش نمی آمده است. تمام علاقه زندگی پژمان فوتبال است، او می گوید: فقط پدر و مادرم را بیشتر از فوتبال دشمن دارم.

  نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی بازیگر و فوتبالیست محبوب +عکس

  نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی هنرمند و فوتبالیست محبوب

   

  او فوتبال را برای همیشه کنار نگذاشته و آرزو دارد که روزی سرمربی تیم پرسپولیس باشد. از نظر پژمان بازغی حامد کاویانپور استعداد زیادی در بازیگری دارد. قد پژمان جمشیدی ۱۸۰ سانتی متر است.

  نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی بازیگر و فوتبالیست محبوب +عکس

  برای اولین بار در سریال ساختمان پزشکان گیم کرده، به دعوت پیمان قاسم خانی ۲ دقیقه نقش خودش را گیم می کند و می رود! البته قرار بوده در سریال شب های برره هم به عنوان میهمان حضور داشته باشد اما به خاطر استرس زیاد به محض رسیدن صحنه را ترک می کند.

  نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی بازیگر و فوتبالیست محبوب +عکس

  اولین کار جدی اش، گیم در سریال پژمان به کارگردانی سروش صحت بوده است. کلاس بازیگری نمی رود چون خودش را بیشتر فوتبالیست می داند و ادعایی در بازیگری ندارد، اما به تئاتر علاقه فراوانی دارد. هنرمندان تئاتر قسم می خورند که پژمان را به تنهایی در سالن های تئاتر شهر دیده اند.

  نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی بازیگر و فوتبالیست محبوب +عکس

  نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی

   

  او می گوید: من در بازیگری جای کسی را تنگ نکرده ام، الان هم که گیم می کنم به دعوت کارگردانان است، اگر همین فردا به من بگویند برو، من میروم! پژمان جمشیدی به سینما و همچنین موسیقی علاقه فراوانی دارد اما زیاد اهل مطالعه نیست و این مسئله را صراحتا بیان می کند.

  نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی بازیگر و فوتبالیست محبوب +عکس

  او می گوید: گاهی کتاب می خوانم، اما کتاب های تئاتری نمی خوانم. نکته جالب دیگر این است که پژمان جمشیدی نمی داند سقف توانایی هایش چقدر است! او می گوید: اگر راهی پیش رویم باشد من آن را دنبال می کنم و نمی دانم چقدر می توانم تمدید دهم، اما دست از سعی بر نمی دارم.

  نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی بازیگر و فوتبالیست محبوب +عکس

  بعد از سریال پژمان سیل پیشنهادات بازیگری به جهت او روانه می شوند. پژمان با اینکه ۹۰ درصد آنها را رد می کند، اما باز هم دائما سر کار بوده است.

  نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی بازیگر و فوتبالیست محبوب +عکس

  رضا میرکریمی، رضا عطاران و مهران مدیری را خیلی دشمن دارد. می گوید: مهران مدیری همیشه تیم هنرمندان خودش را دارد اما اگر فرصتش باشد، افتخار می کند که با او کار کند.

  نکات خواندنی در مورد پژمان جمشیدی بازیگر و فوتبالیست محبوب +عکس

  مادرش در مصاحبه ای گفته بود: پسر بزرگم و دختر کوچکم ازدواج کرده اند و آرزو دارم که سروسامان گرفتن پژمان را ببینم، بارها به او گفته ام که ازدواج کند اما پژمان می گوید که مجرد بودن فعلا برایش راحت تر است و برای ازدواج به زمان بیشتری نیاز دارد. آقای جمشیدی معمولا در این موارد صحبت نمی کند و مسئله ازدواج را یک امر خصوصی برای هر شخصی می داند.

   

  اختصاصی از سایت تفریحی

     ادامه...
 • خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ (ویژگی های خواب و رویا برای جسم و روح)


  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ (ویژگی های خواب و رویا برای جسم و روح)

  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ 

  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ در اینبخش با ویژگی ها خواب و رویا برای جسم و روح انسان آشنا خواهیم شد. باور غلطی کـه مـا درباره خواب هاي مان داریم این اسـت کـه عالم خواب را یک دنیای ماورایی میدانیم و بـه نسبت بـه یافته هاي علمی و منطقی هیچ توجهی نداریم. خواب دیدن در حقیقت حاصل سعی مغز برای ایجاد فعالیت عصبی اسـت کـه در طول خواب انجام می شود. در تمدید بیشتر صحبت می کنیم.

   

  فواید خواب دیدن برای جسم و روح انسان

  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ (ویژگی های خواب و رویا برای جسم و روح)

  یکی از ویژگی ‌هاي اصلی رویاها این اسـت کـه احساسات تجربه شده در خواب می توانند شدید، دردناک و حاد باشند. آدم‌ها طبق معمولً خواب موقعیت‌هاي بسیار شرم‌آور مانند عریان بودن، رفتن بـه حمام در ملاء عام یا اتفاقات بسیار ترسناک مانند تعقیب توسط یک مهاجم را می بینند. در برخی موارد، این احساسات میتوانند آن قدر شدید باشند کـه خواب را قطع کنند یا باعث شوند شـما بیدار شوید.

   

  احساساتی که با رویاها شدت می گیرند:

  اضطراب، ترس و حیرت.

   

  رویاها غالبا بی‌نظم و غیرمنطقی هستند

  رویاها مملو از ناپیوستگی، ابهام و ناهماهنگی هستند، اما گاهی اوقات این موارد میتواند بـه رویائی عجیب‌وغریب منجر شوند. بـه گفته هابسون، یکی از ویژگی‌هاي بارز رویاها این اسـت کـه آن‌ها غالباً بی معنی هستند و هیچگونه قوانین طبیعی مربوط بـه زمان، مکان و آدم‌ها را رعایت نمیکنند.

  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ (ویژگی های خواب و رویا برای جسم و روح)

  عده اي از نمونه‌هاي محتوای غیر منطقی خواب و رویا عبارتند از پرواز، مسافر در زمان، حیواناتی کـه حرف می زنند، زنده شدن عزیزانی کـه از دنیا رفته‌اند، ترکیبی از بخش‌هاي مختلف زندگی شـما، تحولات ناگهانی آدم‌ها و اشیاء و تغییرهای ناگهانی در جاییکه در رویای‌تان در آن قرار دارید.

   

  محتوای عجیب و غریب درون رویا بدون هر گونه سوالی از سوی ما باور می‌شود

  وقایع و محتویات عجیب‌وغریب کـه در خواب اتفاق می‌افتند، طبق معمولً بدون هرگونه سوالی در ذهن کسیکه خواب را می بیند، پذیرفته میشود. بـه گفته هابسون، پذیرش بدون تردید محتوای رویا بدلیل قدرت احساسات و برداشت‌هاي درونی ماست.

  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ (ویژگی های خواب و رویا برای جسم و روح)

  در خواب، این وقایع، برداشت‌ها و اشیاء عجیب و غیر منطقی، غیرعادی دیده نمی شوند. اگر فردی کـه خوابیده از خواب بیدار شود، بیان محتوای خواب عجیب‌وغریب یا حتی دشوار بنظر میرسد.

   

  مردم اغلب احساسات عجیب و غریبی را در خواب تجربه می‌کنند

  تجارب حسی عجیب یکیدیگر از ویژگی‌هاي مهم رویاها اسـت. احساس افتادن، ناتوانی در حرکت سریع و عدم توانایی در نظارت حرکات بدن، تکی تعداد کمی از تجارب حسی اسـت کـه طبق معمولً توسط مردم منبع میشود.

   

  به یاد سپردن رویاها کار دشواری است

  هرچند بنظر میرسد کـه حافظه در درون رؤیا تشدید می شود، اما بعد از بیدار شدن از خواب، دسترسی سریع بـه اطلاعات موجود در خواب بـه اسپید کاهش می یابد. مطابق با برآوردهای محققان خواب، تقریبا ۹۵ درصد از همه ی رویاها بطور کامل در هنگام بیداری فراموش می شوند.

   

  درک خصوصیات رویاها

  در حالی‌کـه تعداد زیادی از آدم‌ها ممکن اسـت با این پنج ویژگی مشترک بین رویاها آشنا باشند، اما این احتمال هم وجوددارد کـه عده اي از اینکه چقدر این تجارب مرتبط با خواب و رویا رایج هستند، غافل باشند.

  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ (ویژگی های خواب و رویا برای جسم و روح)

  ویژگی‌هاي رویاها و اشیائی کـه درخواب میبینید ممکن اسـت از زندگی روزمره یا جنبه‌هاي خارق‌العاده و غیرممکن از واقعیت موجود باشند. آن‌ها ممکن اسـت بـه صورت عادی رفتار کنند یا در پوچ‌ترین، غیرممکن‌ترین یا نشدنی‌ترین عملکردها در جاهای آشنا رخ بدهند یا فقط کمرنگ‌ترین شباهت‌ها رابا واقعیت داشته باشند.

   

  تاثیر خواب دیدن بر روابط اجتماعی

  گفته میشود کـه تنهایی با خواب نامناسب و ناکافی ارتباط دارد. اما آیا چنین چیزی صحیح اسـت؟ آیا خواب نامناسب منجر بـه تنهایی میشود؟ پژوهشگران دریک مطالعه‌ي نو، مغز افراد را پس از خواب نرمال و همین‌طور بعد از یک شب بدون خواب مورد بررسی قرار دادند تا ببینند کـه چگونه بـه غریبه‌ها واکنش نشان می دهند.

   

  از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا مووی‌هایي از یک غریبه راکه بـه آن‌ها نزدیک می شود نظاره کنند و یک دکمه را هنگامیکه احساس می کردند غریبه خیلی بـه آن‌ها نزدیک اسـت فشار دهند، در حالی‌کـه محققان آن‌چـه در مغز آن‌ها اتفاق می‌افتاد را تحت نظر داشتند. هنگامیکه شرکت‌کنندگان خواب غیر طبیعی داشتند، دشمن داشتند آن فرد را در فاصله‌ي بسیار دورتری متوقف کنند.

  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ (ویژگی های خواب و رویا برای جسم و روح)

  در مقایسه با کسانی کـه خواب شبها‌ي کافی و طبیعی داشتند و مغز آن‌ها یک الگوی خاص را نشان داد: مدارهای مرتبط با بیزاری اجتماعی با شدت بیش‌تری روشن شد، در حالی‌کـه مدارهای مرتبط با نظریه‌ي ذهن – توانایی مـا برای محاسبه اهداف دیگران کمرنگ شد. محققان بـه این نتیجه رسیدند: “نداشتن خواب نرمال و کافی باعث می شود کـه فرد از دیگران دوری کند و فاصله‌ي اجتماعی کوچولو‌تری رابا دیگران حفظ کند.”

   

  شرکت‌کنندگانی کـه خواب خوبی نداشتند احساس تنهایی را منبع کردند. و هنگامیکه ویدیوی آن‌ها توسط محاسبه‌کننده‌هاي مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتیجه این بود کـه آن‌ها تنهاتر بنظر می‌رسیدند و تمایل چندانی برای برقراری رابطه با دیگران نداشتند.

   

  خواب به ما یاری می‌کند با دیگران همدردی کنیم

  همدلی احساسی توانایی مـا در حس کردن احساسات شخص دیگری اسـت. بـه این ترتیب اگر دشمن‌مان احساس غم و اندوه داشته باشد، حالات روحی او بـه مـا هم منتقل میشود و سعی میکنیم برای التیام حال او کاری انجام بدهیم. اما، با توجه بـه مطالعه‌اي کـه اخیرا انجام شده، هنگامیکه مـا خواب ناکافی داریم، بخش‌هایي از مغزمان کـه مخصوص همدلی اسـت نیز بـه خوبی کار نمیکند.

   

  دراین مطالعه، بـه مدت دوهفته اوضاع خواب شرکت‌کنندگان در سنین یونورسیتی تحت نظر قرار گرفت و بعد در حین اینکه مغزشان اسکن می ‌شد، کاری را انجام دادند. اینکار شامل دیدن فوتو‌هاي آدم‌ها با حالات گوناگون صورت بود – بعضی‌ها صورت خنثی داشتند و بعضی صورت نگران.

  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ (ویژگی های خواب و رویا برای جسم و روح)

  خواب دیدن چـه فوایدی دارد

   

  از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا توجه کنند کـه تا چـه حد برای افرادی کـه بـه اندیشه کشیده شده‌اند نگران بودند و محققان تفاوت‌ها را در نحوه‌ي واکنش آن‌ها نسبت آدم‌هاي پریشان و آدم‌هاي غیرپریشان محاسبه کردند تا نمره‌ي همدلی آن‌ها مشخص شود. محققان هم چنین الگوهای فعالیت مغز آن‌ها را در حالی‌کـه فوتو‌هاي مختلف ثبت‌شده را میدیدند ثبت کردند.

   

  در نتیجه افرادی کـه خواب بهتری داشتند، بـه میزان قابل‌ملاحظه‌اي نسبت بـه آدم‌هایي کـه دچار پریشانی بودند، همدردی بیش‌تری داشتند. حتی هنگامیکه صورت آدم‌هاي پریشان را نگاه می کردند، دربخش‌هایي از مغز آن‌ها کـه مرتبط با همدلی احساسی بود،‌ افزایش فعالیت مشاهده شد. اين يافته ممکن اسـت توضيحی باشد برای اين‌کـه چرا مـا عواطف مردم را در چهره شان در غالب مواقع بـه درستی می خوانیم.

   

  تاثیر خواب دیدن بر کاهش عصبانیت و اضطاب

  کمبود خواب قطعا تعداد زیادی از آدم‌ها را تحریک‌پذیرتر میکند. اما آیا میتواند سبب عصبانی یا خشن شدن‌تان شود؟ یک مطالعه‌ نو نشان میدهد کـه بله! خواب سبب می شود کـه عصبانی‌تر و خشن‌تر شوید. از برخی شرکت‌کنندگان دراین مطالعه خواسته شد کـه بـه مدت دو شب میزان خواب‌شان را محدود کنند، و بعد صدای بسیار ناخوشایندی برای‌شان پخش شد تا تحریک شوند.

  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ (ویژگی های خواب و رویا برای جسم و روح)

  کسانی کـه خواب خودرا محدود کرده بودند، در طول این آزمایش بسیار عصبانی شده بودند و هرگز با نویز ایجاد شده سازگاری نداشتند – بـه این معنی کـه آن‌ها تمام مدت پخش صدا احساس بدی داشتند. در مقابل کسانی کـه خواب طبیعی داشتند، آسان‌تر با صدای ایجاد شده کنار آمدند.

   

  گرچه آزمایشات تأیید نکرده‌اند کـه کمبود خواب موجب بروز خشونت و عصبانیت در افراد می شود، اما آدم‌ّهایي کـه اختلالات خواب را تجربه می کنند،‌ طبق معمول در زمان بروز اتفاقات ناخوشایند خشونت و عصبانیت بیش‌تری را نشان می دهند. زناني كه خواب نامناسبی دارند اغلب نسبت بـه همسرشان رفتار خشونت‌آمیزی دارند.

  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ (ویژگی های خواب و رویا برای جسم و روح)

  یک مطالعه هم چنین گرفتن کودکانی کـه از سوی همسالان‌شان در مدرسه مورد اذيت و اذیت قرار می گرفتند، بعد ها در صورتی کـه دچار مشکلات خواب می شدند، زورگویی بـه دیگران را شروع میکردند. بر اساس یک مطالعه‌ي مروری، تعداد زیادی از عوامل هولناک برای خشونت در اثر کمبود خواب بـه وجود می آیند. بعنوان مثال، توانایی مـا برای رفع ناراحتی‌هاي عاطفی وقتی کـه خواب کافی نداریم، ضعیف میشود.

   

  این بدان معنا اسـت کـه خشم مـا می تواند از نظارت خارج شود و احتمال اینکه دیگران را متهم کنیم یا مورد هدف قرار بدهیم، بیش‌تر می شود. علاوه بر این، کمبود خواب، توانایی مـا را برای استفاده از تکنیک‌هایي مانند محاسبه مجدد – افکار کردن در مورد حوادث ناراحت‌کننده از یک دیدگاه موثرتر – بعنوان وسیله‌اي برای خاموش کردن خشم و عصبانیت، کاهش میدهد.

  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ (ویژگی های خواب و رویا برای جسم و روح)

  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟

   

  ممکن اسـت دیگر مشکلات شناختی را نیز تجربه کنیم، مانند بیش از حد گوش بـه زنگ خطرات بودن یا مشکل در قصد گیری، ویژگی‌هایي کـه می تواند روی برداشت مـا در مورد اینکه آدم‌ها بنظر مـا تهدیدآمیز هستند یا نه تاثیر بگذارد. واکنش مـا نسبت بـه تهدیدات، شدیدتر می شود وقتی کـه خواب کافی و مناسب نداریم.

   

  واضح اسـت کـه ناتوانی در نظارت خشم و عصبانیت،‌ سمی برای روابط مـا خواهد بود. خواب بهتر مـا را یاری میکند کـه روی خودمان بازرسی بیش‌تری داشته باشیم، بـه این معنی کـه درصورت قرار گرفتن در شرایط و موقعیت‌هاي ناخوشایند، کم‌تر خشونت‌مان را نثار این و آن میکنیم.

   

  کنار گذاشتن قضاوت های اشتباه

  آیا خواب بر تفکرات مـا نسبت بـه دیگران تاثیر می گذارد؟ این یکی ممکن اسـت عجیب‌وغریب بنظر برسد، اما هنگامیکه شـما فرایندهای ذهنی خود در زمان تعامل با کسانی کـه متفاوت از مـا هستند را درنظر بگیرید، منطقی‌تر بنظر میرسد. بدیهی اسـت کـه داشتن تمایل بیش‌تر برای نزدیک شدن بـه دیگران، همدردی بیش‌تر یا کم‌تر عصبانی شدن، میتواند بر پیش‌داوری‌ها و تفکرات مـا تاثیر بگذارد.

  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ (ویژگی های خواب و رویا برای جسم و روح)

  خواب دیدن چه فوایدی دارد «ویژگی های خواب روی جسم و روح»

   

  گذشته از همه ی‌ي اینها، این عوامل همگی با تبعیض کم‌تر در سایر مطالعات گره خورده‌اند. علاوه بر این، تحقیقات نشان می دهند زمانی کـه خواب کافی داریم، کم‌تر احساس می کنیم کـه از سوی دیگران مورد پذیرش قرار نگرفته‌ایم، بـه این معنا کـه اگر مـا ترس این را داریم کـه ممکن اسـت دیگران مـا را دشمن نداشته باشند. یک مشکل شایع کـه در تعاملات گروهی وجود دارند و باید بر آن غلبه کنیم.

   

  زمانی کـه خواب باکیفیت و کافی داریم، احتمال اینکه احساس عدم پذیرش از سوی دیگران داشته باشیم آن هم در جاییکه هرگز چنین چیزی وجود ندارد، کم‌تر میشود. خواب بهتر در عین حال سبب میشود کـه کم‌تر رفتار و تفکر قالبی نسبت بـه دیگران داشته باشید، در حالیکه خواب کم فوتو این را سبب می شود، بـه ویژه اگر مـا در حال حاضر سوگیری‌هاي منفی نسبت بـه برخی تیم‌هاي اجتماعی داشته باشیم.

   

  و در پایان: نکاتی درمورد ساعت و کیفیت خواب

  این نکته را از متخصصان مختلف شنیده ‌ایم و می ‌شنویم. اما چراباید هشت ساعت خوابید؟ تحقیقات مختلف در نقاط مختلف جهان در مورد فراوانی بیماری‌هاي مختلف در تیم‌هاي مختلف اجتماعی نشان می دهد کـه کسانی کـه کم یا زیاد می خوابند بیشتر در دسترس بیماری هستند و زندگی‌شان کوتاه‌تر اسـت. البته نمیشود گفت کم خوابیدن دلیل این پدیده اسـت.

   

  ممکن اسـت دلیل اصلی زندگی ناسالم باشد کـه کم خوابیدن صرفا یکی از نشانه‌هاي آن اسـت. طبق تعریف، کم‌خواب بـه کسی گفته می شود کـه شب‌ها کمتر از ۶ ساعت می خوابد. پرخواب کسی اسـت کـه عموما بیش از ۹ یا ۱۰ ساعت میخوابد. این زمان‌ها البته برای بزرگسالان اسـت. کودکان پیش از بلوغ بهتر اسـت بیشتر بخوابند – تا ۱۱ ساعت. نوزادها هم میتوانند تا ۱۸ ساعت در شبها‌شب بخوابند.

  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ (ویژگی های خواب و رویا برای جسم و روح)

  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ «ویژگی های خواب و رویا برای جسم و روح»

   

  شین اومارا، استاد تحقیقات تجربی مغز در ترینیتی کالج یونورسیتی دوبلین، می گوید بـه سادگی نمیشود گفت خواب بد نشانه مشکل سلامتی اسـت یا علت آن، اما تردیدی نیست کـه هر کدام بـه دیگری دامن میزند. به طور مثالً آدم‌هایي کـه ورزیده نیستند کمتر فعالیت میکنند، و وقتی کمتر فعالیت می کنند بدتر می خوابند،‌ و چون بدتر می خوابند خسته‌اند و احتمالا کمتر تمایل بـه فعالیت دارند، و الی آخر.

   

  چرا ساعت خواب منظمی نداریم؟

  بعضی آدم‌ها، آدم صبح‌اند، بعضی آدم‌ها، آدم شب. حتی شواهد ژنتیک هم این مسئله را تأیید میکند. اما بنظر می ‌رسد روشنایی مصنوعی این تفاوت را تشدید کرده، بخصوص در کسانی کـه ترجیح میدهند شب بیدار بمانند. طبیعتا اگر از جغدها باشید، روشنایی باعث میشود دیرتر بخوابید. حدود ۳۰ درصد آدم‌ها اهل فعالیت صبح‌اند و حدود ۳۰ درصد اهل فعالیت شب. 

  خواب دیدن چه فوایدی دارد ؟ (ویژگی های خواب و رویا برای جسم و روح)

  ساعت طبیعی خواب‌ مان بـه ‌طور کامل از نظارت مـا خارج نیست. به طور مثالً کسانی کـه بـه‌طور طبیعی دیر میخوابند و دیر بیدار میشوند میتوانند شب ‌ها کمتر خودشان را در دسترس نور قرار بدهند و کاری کنند کـه در طول شب بیشتر در دسترس نور باشند. یک تیم محققان آمریکایی گروهی جغد صفت‌ها رابه مسافر بیرون شهر بردند، جاییکه نور مصنوعی نباشد. ظرف ۴۸ ساعت، ساعت طبیعی ‌شان حدود دو ساعت جلو رفت.

   

  ادامه...
 • فوتو پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی ۱۳۹۹


  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  فوتو پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی «ره»

  در اینبخش مجموعه اي زیبا از فوتو پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی «ره» را مرور میکنیم. امام خمینی بنیان گذار جمهوری مسیحی ایران در شب ۱۳ خرداد سال ۱۳۶۸ ودر سن ۸۶ سالگی بعلت ایست قلبی دار فانی را بدرود گفتند و بـه دیار ابدی شتافتند. ایشان در وصیت نامه خود سید علی خامنه اي رهبر معظم کشورمان رابه مقام رهبری جمهوری مسیحی ایران انتخاب کردند. در تمدید با تفریحی همراه باشید.

   

  فوتو نوشته رحلت امام خمینی «ره»

  حضرت امام خمینی «ره» بعنوان فقیهی ژرف نگر و حکیمی خردمند و سیاست مداری دوراندیش و عارفی الهی، توانسته بود در پرتو مناجات هاي شبها و توکل و معرفت و اخلاص، بـه منبع نورانیت الهی و اقیانوس بی کران عرفان و معنویت متصل گردد. بهمین دلیل دست یابی بـه افق اندیشه هاي این شخصیت عظیم برای اندیشمندان اگر غیر ممکن نباشد، راحت نخواهد بود.

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  امام خمینی در شب بيستم جمادى الثانى ۱۳۲۰ هجرى قمرى مطابق با ۳۰ شهريور ۱۲۸۱ هجرى شمسى « ۲۴ سپتامپر ۱۹۰۲ ميلادى» در شهرستان خمين از توابع منطقه مركزى ايران درخانواده اى اهل علم و هجرت و جهاد پـاى بر خاكدان طبيعت نهاد ودر ۱۴ خرداد سال ۱۳۶۸ هجری شمسی بـه ملکوت اعلاء پیوست.

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  اشعار تسلیت امام خمینی

   

  دنیا بدهکارست تا دنیاست

  بـه این دل بی آینه تکی

  دیروزهای بی تـو فرسودن

  امروزهای بی تـو بودن را

  دیروزهای بی تـو لب تشنه

  امروزهای بی تـو جان بر لب

  خورشیدی و دیروز و امروزم

  بی تـو برایم دیشب و امشب

  طومار تنهایی و غم هستند

  هر شب بـه هم پیچیده ي دردند

  این کوچه هاي بی تـو سرگردان

  تا صبح دنبال تـو میگردند

  دلخوش بـه ماهم در شب شبهه

  دلخوش بـه ماهم در شب تردید

  ماهت غریب افتاده در برکه

  کی میرسد صبحی کـه برگردید

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  فوتو نوشته های رحلت امام خمینی

   

  اي ماه جماران کـه زهجرت چو هلالیم

  یک بار بر افروز و ببین مـا بـه چـه حالیم

  سر تا بـه قدم محنت و اندوه و ملالیم

  باید کـه بسوزیم و بگرییم و بنالیم

  هر صبح فراق تـو بـه مـا شام بلا بود

  ایام غمت بر همه ی ایام بلا بود

  اي همدم یاران خدا جوی جماران

  اي کعبۀ دل بیت تـو در کوی جماران

  اي گرد عزایت بـه سر و روی جماران

  با یاد تـو چشم همگان سوی جماران

  باز آ کـه خزان بی تـو بهاران دل ماست

  بیت الحزن از غصه جماران دل ماست

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  فوتو پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی

   

  دیروز سالروزت بود

  یادم افتاد بشما

  گفتم بگذار ببینم خودکار

  چـه میـــخواهد بگوید دیروز

  مـن از شـما چیزی در خاطراتم نیست

  فقط فوتو هایت را دیده ام

  دو جا عکست همیشه در خاطرم هست

  یکی در نخستین روزمدرسه

  در کتاب پارسی

  صفحه ي اول شـما بودی

  با لبخندی زیبا

  نشان دادی درس ها رابا لبخند باید آموخت

  چـه حالی داشت اون روزها

  یادش بخیر

  یکیدیگر روی پانصد تومن عیدی

  کـه مادر بزرگم در نوروز

  با لبخندی شبیه تـو در دستم گذاشت و گفت

  نوه ي خوبم دوستت دارم

  هنوز چهره اش در ذهنم هست.

  یادتان را کاغذها بیشتر زنده داشتند تا مـا

  ببخش آقا کاستی ها را

  در زندگی شرمندگی اسـت

  کاغذ ها یاد تـو بودند و مـا در افکار کاغذها

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  امام خمینی

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  فوتو پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی + متن هاي تسلیت

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  عکس پروفایل تسلیت رحلت امام خمینی (ره) + متن تسلیت امام خمینی 1399

  دیروز عزای مردی از اهل یقین اسـت

  فرزند زهرا «س»…

  زاده ي حبل المتین اسـت

  مردی کـه نامش هست روح الله خمینی

  نور خدا…

  او حافظ قرآن و دین اسـت…

   

  ادامه...
 • پیج اینستاگرام معتادا نمیگیرن | رضا همدانی چگونه مشهور شد؟ + فوتو


  پیج اینستاگرام معتادا نمیگیرن | رضا همدانی چگونه مشهور شد؟ + عکس

  پیج اینستاگرام معتادا نمیگیرن «رضا همدانی» 

  رضا همدانی با جمله: معتادا کرونا نمیگیرین یک شبه مشهور شد. او اقدام بـه راه اندازی پیج اینستاگرام معتادا نمیگیرن کرد و خیلی زود شمار دنبال کنندگان او بـه نزدیک ۱۰۰ هزار نفر رسید! برای خیلی از افراد این اتفاق غیرقابل باور اسـت. این اتفاق نشان می‌دهد کـه شاخ شدن در اینستاگرام کار سختی نیست و نیازی نیست تا هنر و خلاقیت خاصی داشته باشید. در تمدید با سایت تفریحی همراه باشید.

   

  معتادا نمیگیرن چگونه مشهور شد؟

  مدتی اسـت کـه در فضای مجازی فیلمی در حال دست بـه دست شدن اسـت. فیلمی از یک مرد کـه با گفتن جمله: معتادا نمیگیرند. او بـه شدت مشهور شده حالا هم دارد پول میگیرد و تبلیغ می کند حتی با سرچ نامش در اینستاگرام چندین پیج فیک از او بالا می ‌آید. «البته افرادی کـه معتاد خطاب می شوند بـه نوعی گرفتاری یک بیماری شده اند و باید بیمار خطاب شوند نه معتاد، واژه معتاد نوعی اهانت محسوب می شود.»

  پیج اینستاگرام معتادا نمیگیرن | رضا همدانی چگونه مشهور شد؟ + عکس

  جالب اسـت آن قدر تعداد این پیج‌ها با عنوان این فرد زیاد شده کـه خودش در قالب فیلمی اسم پیج اصلی خودرا اعلام کرد عجیب‌تر این‌کـه تعداد پیج‌هاي فیک این فرد معتاد در فضای مجازی حتی از یک هنرمند هم بیشتر شده اسـت. اما ماجرا بهمین جا ختم نمی شود این فرد بعد از جلب فالوئر، شروع بـه لایو گذاشتن با شاخ‌هاي مجازی کرد.

   

  جنجال دوباره معتادا نمیگیرن

  اینبار بعد از زمين لرزه تهران در لایو با یکی از کمدین‌هاي مشهور گفت: معتادا نمی‌لرزند. هربار با این عنوان جملات جدیدی می ‌سازد و مووی هایش بیشتر دیده شده و دست بـه دست میشود.

   

  دلیل این شهرت عجیب چیست؟

  پیج اینستاگرام معتادا نمیگیرن | رضا همدانی چگونه مشهور شد؟ + عکس

  دراین باره علیرضا شریفی یزدی روان‌شناس اجتماعی اظهار کرد: یکی از دلایلی کـه مردم در صفحات مجازی پیگیر افرادی مانند این فرد میشوند وجود خلاء هایي اسـت کـه در زندگی شان وجوددارد. زمانی کـه افراد جامعه بیکار باشند در فضای مجازی چرخ می زنند مـا برای رفع این مشکل باید زیرساخت‌ هاي درستی را برای گذران اوقات فراغت مردم ایجاد کنیم.

   

  شاخ اینستا شدن کار سختی نیست!

  شاخ اینستاگرام شدن، بنظر میرسد کـه آسان تر ازآن چیزی اسـت کـه خیلی ها اندیشه میکنند و برای شاخ شدن و تیک آبی، پول هاي عجیب غریبی خرج میکنند. شاخ هاي اینستاگرام چند سال اخیر نشان میدهد کـه برای شاخ شدن، مهم تر از پول، بایستی جریان سازی کرد و محتوای خوبی داشت. محتوای خوب بـه معنی محتوای باکیفیت و علمی و دقیق نیست.

  پیج اینستاگرام معتادا نمیگیرن | رضا همدانی چگونه مشهور شد؟ + عکس

  محتوایی کـه بتواند در مدت کوتاهی، جریان سازی کرده و شمار قابل توجهی از کاربران اینستاگرام رابه جهت صفحه اي بکشاند. حتی آنهایی کـه با گیلتی پلیژر «guilty pleasure» مشغول هستند، باز باوجود عدم لایک و فالو صفحه عده اي از شاخ هاي اینستاگرام ایرانیان، دنبال کننده اتفاقات و شایع انها هستند.

   

  این را از view‌هاي میلیونی عده اي از شاخ هاي اینستاگرام ایرانیان درسال هاي اخیر می‌توان مشاهده کرد. معتادا نمی گیرند، اسم صفحه اي اسـت کـه اینروزها بـه لیست شاخ هاي اینستاگرام ایرانیان اضافه شده اسـت. بیش از ۱۱۰ هزار دنبال کننده در اینستاگرام دارد و خیلی زود جریان سازی آن پاسخ داد و حالا درآمد اینترنتی هم دارد.

  پیج اینستاگرام معتادا نمیگیرن | رضا همدانی چگونه مشهور شد؟ + عکس

  پیج هاي فیک زیادی با اسم معتاد نمیگیرن راه اندازی شده کـه نشان از اهمیت و ضریب نفوذ این جریان سازی در بین کاربران اینستاگرام ایرانیان دارد. صفحه اینستاگرامی @axpro_tike بیش از ۵۴۰ فوتو بـه اشتراک گذاشته و هیچ صفحه اي را هم دنبال نمی‌کند. پست هایش طبق معمول هزاران لایک گرفتن کرده و اخیرا نیز شاهد انتشار تبلیغاتی روی صفحه اینستاگرامی وی هستیم.

   

  نوجوانان دلیل اصلی شهرت این افراد هستند

  پست هایي کـه در صفحه اینستاگرامی معتاد نمی گیرند مشاهده می‌کنید، مطالبی با ادبیات سخیف اسـت کـه محبوب نوجوانان بوده و طبق معمول کامنت زیادی ندارد. البته قابل ذکر اسـت از چند شب بعد شخصی کـه ادعا داشت ادمین آن صفحه اینستاگرامی اسـت تمام پست‌هاي آن را پاک کرده و ادعا کرد کـه شخص مذکور «گوینده جمله معتادا نمی‌گیرن» حاضر بـه تمدید همکاری با او نشده اسـت.

  پیج اینستاگرام معتادا نمیگیرن | رضا همدانی چگونه مشهور شد؟ + عکس

  در حال حاضر آن صفحه تغییر اسم داده و طبیعتا دنبال کننده هاي آن هم ریزش کرده اسـت. صفحه قبلی پیج اینستاگرام معتادا نمیگیرن فعلاً در معرض نمی باشد و فن پیج هاي او در حال فعالیت هستند. سوی دیگر میدان متعلق بـه فرصت طلبانی اسـت کـه با دیدن یک رودخانه گل آلود اقدام بـه گرفتن ماهی می‌کنند. حالا فن پیج هاي رضا همدانی اینقدر زیاد شده کـه معلوم نمی شود کدام شان واقعی هستند.

   

  سخن پایانی:

  پیج اینستاگرام معتادا نمیگیرن | رضا همدانی چگونه مشهور شد؟ + عکس

  در آخر نیز بشما عزیزان توصیه میکنیم تا در روند دنبال کردن افراد در شبکه هاي اجتماعی تجدید نظر کنید و افرادی را دنبال نمایید کـه محتوای مفیدی برای کاربران بـه اشتراک می گذارند. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری درمورد شاخ هاي اینستاگرام و دلیل مشهور شدن آنها داشته باشید، می‌توانید بـه پیوند هاي پیشنهادی زیر مراجعه کنید و با مشهور ترین شاخ هاي حال حاضر در شبکه اجتماعی اینستاگرام آشنا شوید.

   

   

  ادامه...